Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Spotkania brokerskie w ramach targ??w ECOBUILD


O??rodek Enterprise Europe Network Central Poland przy Instytucie Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego ma zaszczyt zaprosi? Pa??stwa do udzia??u w spotkaniach biznesowych, kt??re odb?d? si? podczas targ??w ECOBUILD w Londynie, w dniu 9 marca 2016.


Targi budowlane w Londynie to spotkania adresowane do przedstawicieli firm dzia??aj?cych mi?dzy innymi w poni??szych sektorach zwi?zanych z budownictwem:

- efektywno??? energetyczna budynku;

- tzw. gospodarka okr???na
- efektywno??? wykorzystania zasob??w
- tzw. inteligentne miasta i gminy
- naturalne rozwi?zania w budownictwie

oraz:

- zarz?dzanie odpadami
- recykling
- odnawialne ??r??d??a energii
- energooszcz?dno??? w budynkach


Rejestracja na spotkania biznesowe pod tym linkiem: https://www.b2match.eu/ecobuild2016/registration


Wa??ne terminy:
Rejestracja: do 3 Marca 2016
Wyb??r partner??w na spotkania: 17 Luty - 3 Marzec 2016

Szczeg????y:
J?zyk spotka??: j?zyk angielski
Koszty: udzia?? w spotkaniach bezp??atny
Miejsce: Targi ExCeL, Londyn

Uczestnicy spotka?? pokrywaj? koszty przelotu, zakwaterowania, pobytu we w??asnym zakresie.

Dla uczestnik??w spotka??, kt??rzy zarejestruj? si? na stronie targ??w ECOBUILD przewidziane s? bezp??atne bilety wst?pu na targi: www.ecobuild.co.uk

Oferujemy pomoc podczas rejestracji firmy na platformie b2b, gdzie maj? Pa??stwo tak??e mo??liwo??? ??ledzenia wszystkich zarejestrowanych dotychczas firm, zainteresowanych spotkaniami.

Dodatkowo podczas spotka?? obecni b?d? eksperci programu Horyzont 2020 w celu pomocy przy tworzeniu konsorcj??w na nadchodz?ce nabory w latach 2016/17.

Gor?co zach?camy do kontaktu i do udzia??u w przedsi?wzi?ciu.