Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Spotkania brokerskie w ramach targ??w ECOBUILD


O??rodek Enterprise Europe Network Central Poland przy Instytucie Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego ma zaszczyt zaprosi? Pa??stwa do udzia??u w spotkaniach biznesowych, kt??re odb?d? si? podczas targ??w ECOBUILD w Londynie, w dniu 9 marca 2016.


Targi budowlane w Londynie to spotkania adresowane do przedstawicieli firm dzia??aj?cych mi?dzy innymi w poni??szych sektorach zwi?zanych z budownictwem:

- efektywno??? energetyczna budynku;

- tzw. gospodarka okr???na
- efektywno??? wykorzystania zasob??w
- tzw. inteligentne miasta i gminy
- naturalne rozwi?zania w budownictwie

oraz:

- zarz?dzanie odpadami
- recykling
- odnawialne ??r??d??a energii
- energooszcz?dno??? w budynkach


Rejestracja na spotkania biznesowe pod tym linkiem: https://www.b2match.eu/ecobuild2016/registration


Wa??ne terminy:
Rejestracja: do 3 Marca 2016
Wyb??r partner??w na spotkania: 17 Luty - 3 Marzec 2016

Szczeg????y:
J?zyk spotka??: j?zyk angielski
Koszty: udzia?? w spotkaniach bezp??atny
Miejsce: Targi ExCeL, Londyn

Uczestnicy spotka?? pokrywaj? koszty przelotu, zakwaterowania, pobytu we w??asnym zakresie.

Dla uczestnik??w spotka??, kt??rzy zarejestruj? si? na stronie targ??w ECOBUILD przewidziane s? bezp??atne bilety wst?pu na targi: www.ecobuild.co.uk

Oferujemy pomoc podczas rejestracji firmy na platformie b2b, gdzie maj? Pa??stwo tak??e mo??liwo??? ??ledzenia wszystkich zarejestrowanych dotychczas firm, zainteresowanych spotkaniami.

Dodatkowo podczas spotka?? obecni b?d? eksperci programu Horyzont 2020 w celu pomocy przy tworzeniu konsorcj??w na nadchodz?ce nabory w latach 2016/17.

Gor?co zach?camy do kontaktu i do udzia??u w przedsi?wzi?ciu.