Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Forum Ekspansji Ma??ych i ?rednich Przedsi?biorstw, Toru??


Toru??ska Agencja Rozwoju Regionalnego - partner sieci EEN - zaprasza przedsi?biorc??w do udzia??u w Forum Ekspansji Ma??ych i ?rednich Przedsi?biorstw, kt??re odb?dzie si? 24-25 listopada br. w Toru??skim Parku Technologicznym. W ramach Forum przedsi?biorcy otrzymaj? du??? dawk? wiedzy i informacji na temat umi?dzynarodawiania dzia??alno??ci M?P. Podczas 24 prelekcji i paneli biznesowych wyst?pi ponad 40 ekspert??w i specjalist??w, kt??rzy podziel? si? wiedz? z ponad 300 uczestnikami Forum.


Przedsi?biorcy b?d? mogli skorzysta? z 4 indywidualnych ??cie??ek tematycznych dedykowanych:

1. pocz?tkuj?cym eksporterom,
2. do??wiadczonym we wchodzeniu na zewn?trzne rynki przedsi?biorcom,
3. urodzonym globalistom,
4. zainteresowanym konkretnymi rynkami przedsi?biorcom.

Wydarzenie odb?dzie si? pod patronatem honorowym: Ministra Gospodarki, Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Marsza??ka Wojew??dztwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Prezydenta Miasta Torunia, Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo??ci, Dyrektora Narodowego Centrum Bada?? i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Punktem szczeg??lnym Forum b?dzie uroczysta Gala (24 listopada 17:00 - 20:00), podczas kt??rej - mi?dzy innymi - docenimy firmy przoduj?ce ju?? we wdra??aniu oryginalnych rozwi?za??. Jak co roku og??osimy zwyci?zc??w i wr?czymy nagrody w konkursie ?Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2015" oraz po raz pierwszy nagrodzimy najlepszego eksportera w??r??d ma??ych i ??rednich przedsi?biorstw wojew??dztwa kujawsko-pomorskiego (?Lider Eksportu Pomorza i Kujaw 2015??).

Wi?cej informacji, program oraz zapisy na stronie www.globalnybizn.es.