Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Forum Ekspansji Ma??ych i ?rednich Przedsi?biorstw, Toru??


Toru??ska Agencja Rozwoju Regionalnego - partner sieci EEN - zaprasza przedsi?biorc??w do udzia??u w Forum Ekspansji Ma??ych i ?rednich Przedsi?biorstw, kt??re odb?dzie si? 24-25 listopada br. w Toru??skim Parku Technologicznym. W ramach Forum przedsi?biorcy otrzymaj? du??? dawk? wiedzy i informacji na temat umi?dzynarodawiania dzia??alno??ci M?P. Podczas 24 prelekcji i paneli biznesowych wyst?pi ponad 40 ekspert??w i specjalist??w, kt??rzy podziel? si? wiedz? z ponad 300 uczestnikami Forum.


Przedsi?biorcy b?d? mogli skorzysta? z 4 indywidualnych ??cie??ek tematycznych dedykowanych:

1. pocz?tkuj?cym eksporterom,
2. do??wiadczonym we wchodzeniu na zewn?trzne rynki przedsi?biorcom,
3. urodzonym globalistom,
4. zainteresowanym konkretnymi rynkami przedsi?biorcom.

Wydarzenie odb?dzie si? pod patronatem honorowym: Ministra Gospodarki, Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Marsza??ka Wojew??dztwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Prezydenta Miasta Torunia, Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo??ci, Dyrektora Narodowego Centrum Bada?? i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Punktem szczeg??lnym Forum b?dzie uroczysta Gala (24 listopada 17:00 - 20:00), podczas kt??rej - mi?dzy innymi - docenimy firmy przoduj?ce ju?? we wdra??aniu oryginalnych rozwi?za??. Jak co roku og??osimy zwyci?zc??w i wr?czymy nagrody w konkursie ?Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2015" oraz po raz pierwszy nagrodzimy najlepszego eksportera w??r??d ma??ych i ??rednich przedsi?biorstw wojew??dztwa kujawsko-pomorskiego (?Lider Eksportu Pomorza i Kujaw 2015??).

Wi?cej informacji, program oraz zapisy na stronie www.globalnybizn.es.