Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

ETV - Environmental Technology Verification


Z przyjemno??ci? informujemy, ??e o??rodek Enterprise Europe Network dzia??aj?cy przy IMBiGS nawi?za?? wsp????prac? z o??rodkiem ETV (Environmental Technology Verification) - Zak??adem Weryfikacji Technologii ?rodowiskowych dzia??aj?cym przy Instytucie Ochrony ?rodowiska w Warszawie. W zwi?zku z tym proponujemy zainteresowanym podmiotom weryfikacj? ich technologii ??rodowiskowych, co przys??u??y? si? mo??e podniesieniu ich warto??ci rynkowej a tak??e u??atwi? znalezienie partner??w na rynkach zagranicznych.


Weryfikacja Technologii ?rodowiskowych, czyli ETV (Enironmental Technology Veryfication) to nowe narz?dzie rynkowe, kt??rego celem jest pomoc we wprowadzaniu na rynki europejskie innowacyjnych technologii przyjaznych ??rodowisku. W ramach pilota??owego programu Unii Europejskiej EU ETV niezale??ne podmioty strony trzeciej dokonuj? weryfikacji parametr??w dzia??ania technologii zadeklarowanych przez dostawc??w w oparciu o ujednolicone procedury i wysokiej jako??ci dane.

Wynikiem weryfikacji jest ?wiadectwo Weryfikacji, kt??re stanowi niezale??ny, oparty na podstawach naukowych dokument potwierdzaj?cy te parametry. Publikowane na stronie Komisji Europejskiej ?wiadectwo jest uznawane na terenie Unii Europejskiej. Mo??na je wykorzysta? w marketingu i relacjach B2B.

Zak??ad Weryfikacji Technologii ?rodowiskowych (Zak??ad WT?) w Instytucie Ochrony ?rodowiska - Pa??stwowym Instytucie Badawczym posiada akredytacj? Polskiego Centrum Akredytacji na zgodno??? z norm? PN-EN ISO/IEC 17020: 2012 oraz z Og??lnym Protoko??em Weryfikacji na prowadzenie weryfikacji w ramach pilota??owego programu EU ETV.

Zainteresowanych odsy??amy do: http://etv.ios.edu.pl/