Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

ETV - Environmental Technology Verification


Z przyjemno??ci? informujemy, ??e o??rodek Enterprise Europe Network dzia??aj?cy przy IMBiGS nawi?za?? wsp????prac? z o??rodkiem ETV (Environmental Technology Verification) - Zak??adem Weryfikacji Technologii ?rodowiskowych dzia??aj?cym przy Instytucie Ochrony ?rodowiska w Warszawie. W zwi?zku z tym proponujemy zainteresowanym podmiotom weryfikacj? ich technologii ??rodowiskowych, co przys??u??y? si? mo??e podniesieniu ich warto??ci rynkowej a tak??e u??atwi? znalezienie partner??w na rynkach zagranicznych.


Weryfikacja Technologii ?rodowiskowych, czyli ETV (Enironmental Technology Veryfication) to nowe narz?dzie rynkowe, kt??rego celem jest pomoc we wprowadzaniu na rynki europejskie innowacyjnych technologii przyjaznych ??rodowisku. W ramach pilota??owego programu Unii Europejskiej EU ETV niezale??ne podmioty strony trzeciej dokonuj? weryfikacji parametr??w dzia??ania technologii zadeklarowanych przez dostawc??w w oparciu o ujednolicone procedury i wysokiej jako??ci dane.

Wynikiem weryfikacji jest ?wiadectwo Weryfikacji, kt??re stanowi niezale??ny, oparty na podstawach naukowych dokument potwierdzaj?cy te parametry. Publikowane na stronie Komisji Europejskiej ?wiadectwo jest uznawane na terenie Unii Europejskiej. Mo??na je wykorzysta? w marketingu i relacjach B2B.

Zak??ad Weryfikacji Technologii ?rodowiskowych (Zak??ad WT?) w Instytucie Ochrony ?rodowiska - Pa??stwowym Instytucie Badawczym posiada akredytacj? Polskiego Centrum Akredytacji na zgodno??? z norm? PN-EN ISO/IEC 17020: 2012 oraz z Og??lnym Protoko??em Weryfikacji na prowadzenie weryfikacji w ramach pilota??owego programu EU ETV.

Zainteresowanych odsy??amy do: http://etv.ios.edu.pl/