Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Innowator Mazowsza - konkurs


Samorz?d Wojew??dztwa Mazowieckiego og??asza dodatkowy nab??r wniosk??w do VII edycji konkursu Innowator Mazowsza z nagrodami dla naukowc??w i firm o nowatorskim podej??ciu, kt??rzy zmieniaj? oblicze mazowieckiej gospodarki. Termin sk??adania aplikacji konkursowych mija 30 pa??dziernika 2015 r.


Zapraszamy m??odych naukowc??w i przedsi?biorc??w z wojew??dztwa mazowieckiego, kt??rzy mog? pochwali? si? innowacyjnymi produktami b?d?? rozwi?zaniami technologicznymi i wezm? udzia?? w rywalizacji o nagrody ufundowane przez Samorz?d Wojew??dztwa Mazowieckiego i Partner??w Konkursu.

O nagrody mo??na ubiega? si? w dw??ch kategoriach: M??oda Innowacyjna Firma i Innowacyjny M??ody Naukowiec.

Dla najlepiej ocenionych uczestnik??w przewidziane s? nast?puj?ce nagrody:

- w kategorii M??oda Innowacyjna Firma
I miejsce: 25.000 z?? brutto,
II miejsce: 15.000 z?? brutto,
III miejsce: 10.000 z??. brutto;

- w kategorii Innowacyjny M??ody Naukowiec
I miejsce: 15.000 z?? brutto,
II miejsce: 12.500 z?? brutto,
III miejsce: 10.000 z??. brutto

oraz dodatkowe nagrody ufundowane przez Partner??w Konkursu.


Szczeg????owe informacje na stronie:
http://www.innowacyjni.mazovia.pl/innowator-mazowsza/vii-edycja-konkursu