Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Misja gospodarcza z bran??y optoelektroniki do Czech


Instytut Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego w Warszawie organizuje wsp??lnie z Technology Centre ASCR Praga, Czechy oraz Perspectiva Solutions sp. z o.o. misj? gospodarcz? dla firm z bran??y optoelektroniki , kt??ra odb?dzie si? w dniach 14-15 grudnia 2015 r. w Dolni Brezany w Czechach.
Celem misji jest nie tylko promocja polskich technologii i rozwi?za??, ale r??wnie?? umo??liwienie firmom-uczestnikom zaprezentowania profilu dzia??alno??ci podczas spotka?? indywidualnych z czeskimi przedsi?biorcami i instytucjami. Zg??oszenia na misj? - do 11 grudnia.


Grupy docelowe:
- Laser,
- Optyka,
- Optoelektronika,
- Clean room Technology,
- Technologie optyczne do obr??bki materia????w,
- P????przewodniki,
- Detektory i czujniki,
- Systemy Mikro-mikro-optyki i optyczne,
- Edukacja i szkolenia,
- Us??ugi.

W dwustronnych spotkaniach, uczestnicy b?d? mieli okazj? do:
- Nawi?zania kontakt??w biznesowych podczas uprzednio zaaran??owanych 20-minutowych spotka??,
- Poszukiwania mo??liwo??ci wsp????pracy,
- Znalezienia nowych partner??w oraz nawi?zania nowych relacji biznesowych,
- Dotarcia do nowych mi?dzynarodowych rynk??w,
- Poszukiwania nowych mo??liwo??ci biznesowych,
- Prezentacj? oferty firmy.

Jak wzi?? udzia?? w misji:
- przes??a? formularz zg??oszeniowy;
- opisa? w kilku zdaniach firm? oraz jej potrzeby.

EEN zapewnia wsparcie w organizacji misji gospodarczej w Czechach w nast?pujacych obszarach: opieka t??umacza, transport wewn?trzny, organizacja dw??ch wizyt studyjnych w czeskich organizacjach. Koszty zakwaterowania pozostaj? po stronie uczestnik??w.

Zaproszenie na misj? w pdf

Formularz zg??oszeniowy


Ramowy plan misji gospodarczej z bran??y optoelektroniki:

14 grudnia2015 r.

9.30 - 10.00 Rejestracja i poranna kawa
10.00 - 12.30 Prezentacja firm (ka??dy uczestnik misji gospodarczej b?dzie mia?? mo??liwo??? kr??tkiej prezentacji w??asnej dzia??alno??ci w formie prezentacji lub innej - 15 min.)
12.30 - 13.30 Lunch
13.30 - 15.00 Wizyta studyjna w HiLASE: New lasers for industry and research, Dolni Brezany (HiLASE Centrum, Za Radnic? 828, 252 41 Doln? B??e??any)
15.00 - 17.00 Spotkania indywidualne

15 grudnia2015 r.

9.00 - 9.30 Rejestracja i poranna kawa
9.30 - 12.00 Prezentacja firm
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 14.30 Wizyta studyjna w Extreme Light Infrastructure (ELI), Dolni Brezany
(Fyzik??ln? ??stav AV ?R, v.v.i./ ELI Beamlines, 5. kv?tna 835, 252 41 Doln? B??e??any)
14.30 - 16.00 Spotkania indywidualne
16.00 - 16.15 Zako??czenie misji

Kontakt:

Ewa ??bikowska - EEN Central Poland
tel.: +48 22 853-21-82
e-mail: e.zbikowska@imbigs.pl