Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Spotkania kooperacyjne RENEXPO? Poland 2015


O??rodek Enterprise Europe Network Central Poland dzia??aj?cy przy IMBiGS we wsp????pracy z o??rodkiem EEN przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprasza do udzia??u w 5-tych Spotkaniach Kooperacyjnych organizowanych w dniach 22-23 wrze??nia 2015 r. w Warszawie. Spotkania kooperacyjne odbywaj? si? przy mi?dzynarodowych targach energii odnawialnej RENEXPO 2015.


RENEXPO? Poland jest jednym z najwi?kszych i najwa??niejszych wydarze?? dotycz?cych energii odnawialnej. Wydarzenie to skupia uwag? na g????wnych ??r??d??ach energii odnawialnej w kraju: fotowoltaiice, biogazie, energii wodnej, pompach ciep??a i biomasie. Jest to nie tylko miejsce spotka?? dla firm prezentuj?cych bie???ce nowo??ci energetyczne, ale tak??e miejsce poruszania problem??w z jakimi boryka si? bran??a i miejse prognozowalnia rozwoju energii jutra.

Spotkania Kooperacyjne RENEXPO 2015 przeznaczone s? dla przedsi?biorc??w chc?cych nawi?za? wsp????prac? z firmami z szeroko rozumianej bran??y energetycznej, w szczeg??lno??ci zwi?zanej z energi? odnawialn? i energooszcz?dnym budownictwem.

G????wne sektory:

  • Odnawialna i zdecentralizowana produkcja energii
  • Innowacyjne i efektywne wykorzystanie energii
  • Inteligentna Dystrybucja Energii i Energooszcz?dne Sieci
  • Us??ugi

Udzia?? w spotkaniach kooperacyjnych jest bezp??atny.

Wa??ne daty:

21 wrze??nia Rejestracja firm i profili do wsp????pracy.
24-sierpnia - 21 wrze??nia Na podstawie umieszczonych opis??w zarejestrowane firmy dobieraj? partner??w do bezpo??rednich rozm??w handlowych.
22 wrze??nia Spotkania kooperacyjne (12:00 - 16:30).
23 wrze??nia Spotkania kooperacyjne (10:00 - 17:00).


Miejsce:
Warszawskie Centrum EXPO XXI Sp. z o. o.
ul. Pr?dzy??skiego 12/14, 01-222 Warszawa

Rejestracja na rozmowy kooperacyjne na stronie: www.b2match.eu/renexpo-pl-2015

Wi?cej informacji na temat targ??w RENEXPO 2015 na stronie www.renexpo-warsaw.com