Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Misja gospodarcza - Investment Forum in Tenerife


Wraz z Enterprise Europe Network Canarias zapraszamy do wzi?cia udzia??u w misji gospodarczej na Teneryf? (Santa Cruz de Tenerife, Hiszpania /Wyspy Kanaryjskie). W ramach misji organizowane jest mi?dzynarodowe Forum Inwestycyjne dla firm. Wydarzenie odb?dzie si? w dniach 25-26 listopada 2015 r. Termin zg??oszenia up??ywa 30 pa??dziernika. Udzia?? w spotkaniach jest bezp??atny.

Celem misji jest zaprezentowanie:
1. Teneryfy jako korzystnego miejsca inwestycji (Teneryfa ma najni??sze podatki dochodowe od os??b prawnych w Unii Europejskiej).
2. Doskona??ej infrastruktury sieci komunikacyjnej na Teneryfie i wysokiego poziomu rozwoju spo??ecznego i technologicznego oraz bezpiecze??stwa prawnego.
3. Du??ych mo??liwo??ci dla bran??: logistycznej, ICT, turystyki, us??ug, przemys??u, nieruchomo??ci, sektora morskiego, biotechnologii, odnawialnych ??r??de?? energii, itd.

Uczestnicy otrzymaj? dostosowany program spotka?? opracowany przez Why Tenerife. Spotkaj? si? z przedstawicielami g????wnych instytucji oraz przedsi?biorstw odnosz?cych najwi?ksze sukcesy na wyspie. Om??wione zostan? dost?pne mo??liwo??ci inwestycyjne.

Drugiego dnia misji odb?dzie si? impreza matchmakingowa o nast?puj?cej tematyce:

Session 1: Tourism and leisure activities.
Session 2: Real State Sector and Property Market.
Session 3: IT and telematics applications in medicine.
Session 4: Smart hotel and building.
Session 5: Recycling and recovery.
Session 6: Growth & digital connectivity and the IT Sector.
Session 7: IT and telematics applications in medicine.
Session 8: Drone (Unmanned Aircraft Vehicle).
Session 9: Ship repair (naval sector and repairs for yachts, sailing boats and other tourism ships).
Session 10: Industry supplier of the tourism sector.

Wi?cej informacji i formularz rejestracyjny na stronie Official Chamber of Commerce, Industry, Services and Navigation of Santa Cruz de Tenerife (CCSCTF)

Agenda w pdf

J?zykami wydarzenia b?d? angielski i hiszpa??ski.

Udzia?? w wydarzeniu jest bezp??atny.