Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Szkolenie EEN w Radomiu


Zapraszamy na szkolenie "Inicjowanie dzia??alno??ci gospodarczej w bran??y kreatywnej - jak pozyskiwa? ??rodki z Unii Europejskiej, najlepsze praktyki, promocja" organizowane przez o??rodek Enterprise Europe Network - Central Poland przy IMBiGS przeznaczone dla os??b zainteresowanych za??o??eniem i wsparciem dzia??alno??ci gospodarczej ze szczeg??lnym uwzgl?dnieniem bran??y kreatywnej. Szkolenie odb?dzie si? w 9 lipca br. w Radomiu, w siedzibie Wy??szej Szko??y Handlowej ul. Traugutta 61 a.
Tematyka:

- Enterprise Europe Network - wsparcie przedsi?biorstw w poszukiwaniu finansowania, innowacyjnych technologii i promocji
- Tworzenie innowacyjnej oferty w bran??y filmu komercyjnego
- Public relations w zarz?dzaniu innowacyjnymi projektami w obszarach media / kultura / edukacja
Szkolenie organizowane przez o??rodek Enterprise Europe Network - Central Poland przy IMBiGS przeznaczone dla os??b zainteresowanych za??o??eniem i wsparciem dzia??alno??ci gospodarczej ze szczeg??lnym uwzgl?dnieniem bran??y kreatywnej.

Agenda:

11.00 - Wprowadzenie

11.10 - Finansowanie przedsi?wzi?? artystycznych z funduszy strukturalnych na lata 2014 - 2020
? Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 dla ??rodowisk artystycznych,
? Innowacyjno??? w projektach finansowanych ze ??r??de?? zewn?trznych,
? Jak pozyska? dotacje i granty na realizacj? przedsi?wzi?? artystycznych.

Szkolenie poprowadzi Ewa ??bikowska, ekspert Enterprise Europe Network - Central Poland, Instytut Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego

11.50 - Przerwa kawowa

12.00 - Wyk??ad interaktywny ukazuj?cy tajniki insiderskie pracy nad filmami komercyjnymi i naprowadzaj?cy na sugestie odniesienia sukcesu w bran??y.
? Jakiego rodzaju filmy s? tworzone we wsp????pracy z klientami komercyjnymi?
? Role w zespo??ach przygotowawczych i realiz+
uj?cych.
? Jak pozyska? klienta i projekt?: od show reel do zlecenia.
? Om??wienie produkcji: jako??? a czas (Sony, Nobiles).

Szkolenie poprowadzi Jaros??aw Betlej, Business Development Creative Director, Prezes Zarz?du Betlej&Partners Sp z o.o.

12.45 - Public Relations w zarz?dzaniu projektami?
??aden projekt nie mo??e by? dzisiaj realizowany bez promocji. Ograniczone bud??ety projekt??w edukacyjnych, kulturalnych, spo??ecznych nie pozwalaj? na kosztowny marketing czy reklam? zewn?trzn?. I tu z pomoc? przychodzi Public Relations. Jak efektywnie wykorzystywa? narz?dzia PR i kt??re z nich s? najbardziej odpowiednie w zarz?dzaniu projektami?
Podczas wyk??adu zostan? om??wione najbardziej dost?pne, kreatywne metody z zakresu public relations.

Szkolenie prowadzi rzecznik Festiwalu Filmowego w Gdyni, pierwszy rzecznik Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, wyk??adowca UKSW i PWSFTiT dr Anna Wr??blewska.

13.30 - Dyskusja, konsultacje indywidualne