Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Szkolenie EEN w Radomiu


Zapraszamy na szkolenie "Inicjowanie dzia??alno??ci gospodarczej w bran??y kreatywnej - jak pozyskiwa? ??rodki z Unii Europejskiej, najlepsze praktyki, promocja" organizowane przez o??rodek Enterprise Europe Network - Central Poland przy IMBiGS przeznaczone dla os??b zainteresowanych za??o??eniem i wsparciem dzia??alno??ci gospodarczej ze szczeg??lnym uwzgl?dnieniem bran??y kreatywnej. Szkolenie odb?dzie si? w 9 lipca br. w Radomiu, w siedzibie Wy??szej Szko??y Handlowej ul. Traugutta 61 a.
Tematyka:

- Enterprise Europe Network - wsparcie przedsi?biorstw w poszukiwaniu finansowania, innowacyjnych technologii i promocji
- Tworzenie innowacyjnej oferty w bran??y filmu komercyjnego
- Public relations w zarz?dzaniu innowacyjnymi projektami w obszarach media / kultura / edukacja
Szkolenie organizowane przez o??rodek Enterprise Europe Network - Central Poland przy IMBiGS przeznaczone dla os??b zainteresowanych za??o??eniem i wsparciem dzia??alno??ci gospodarczej ze szczeg??lnym uwzgl?dnieniem bran??y kreatywnej.

Agenda:

11.00 - Wprowadzenie

11.10 - Finansowanie przedsi?wzi?? artystycznych z funduszy strukturalnych na lata 2014 - 2020
? Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 dla ??rodowisk artystycznych,
? Innowacyjno??? w projektach finansowanych ze ??r??de?? zewn?trznych,
? Jak pozyska? dotacje i granty na realizacj? przedsi?wzi?? artystycznych.

Szkolenie poprowadzi Ewa ??bikowska, ekspert Enterprise Europe Network - Central Poland, Instytut Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego

11.50 - Przerwa kawowa

12.00 - Wyk??ad interaktywny ukazuj?cy tajniki insiderskie pracy nad filmami komercyjnymi i naprowadzaj?cy na sugestie odniesienia sukcesu w bran??y.
? Jakiego rodzaju filmy s? tworzone we wsp????pracy z klientami komercyjnymi?
? Role w zespo??ach przygotowawczych i realiz+
uj?cych.
? Jak pozyska? klienta i projekt?: od show reel do zlecenia.
? Om??wienie produkcji: jako??? a czas (Sony, Nobiles).

Szkolenie poprowadzi Jaros??aw Betlej, Business Development Creative Director, Prezes Zarz?du Betlej&Partners Sp z o.o.

12.45 - Public Relations w zarz?dzaniu projektami?
??aden projekt nie mo??e by? dzisiaj realizowany bez promocji. Ograniczone bud??ety projekt??w edukacyjnych, kulturalnych, spo??ecznych nie pozwalaj? na kosztowny marketing czy reklam? zewn?trzn?. I tu z pomoc? przychodzi Public Relations. Jak efektywnie wykorzystywa? narz?dzia PR i kt??re z nich s? najbardziej odpowiednie w zarz?dzaniu projektami?
Podczas wyk??adu zostan? om??wione najbardziej dost?pne, kreatywne metody z zakresu public relations.

Szkolenie prowadzi rzecznik Festiwalu Filmowego w Gdyni, pierwszy rzecznik Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, wyk??adowca UKSW i PWSFTiT dr Anna Wr??blewska.

13.30 - Dyskusja, konsultacje indywidualne