Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Gie??da kooperacyjna na targach gier komputerowych GAMESCOM 2015


Zapraszamy do udzia??u w gie??dzie kooperacyjnej na targach GAMESCOM, kt??ra odb?dzie si? w dniach 5-7 sierpnia 2015 r. w Kolonii w Niemczech. Gie??da kooperacyjna przeznaczona jest dla przedstawicieli firm i innych podmiot??w dzia??aj?cych w szeroko poj?tej bran??y gier wideo i gier komputerowych.

 

  • Uczestnicy w formularzu rejestracyjnym dost?pnym on-line okre??laj? profil swojej dzia??alno??ci oraz rodzaj wsp????pracy, kt??r? chcieliby nawi?za?;
  • Dane zarejestrowanych firm umieszczane s? w katalogu on-line na stronie internetowej gie??dy.
  • Z katalogu on-line zarejestrowani uczestnicy dokonuj? wyboru firm, z kt??rymi chcieliby spotka? si? podczas gie??dy

UWAGA ! wyboru firm z kt??rymi chcieliby Pa??stwo odby? spotkania podczas gie??dy mog? dokonywa? tylko przedsi?biorcy zarejestrowani na gie??dzie jako deweloperzy, tw??rcy, wydawcy lub inwestorzy (grupa pierwsza). Pozostali zarejestrowani uczestnicy (np. us??ugi powi?zane z grami tj. marketing, audio, jak r??wnie?? inkubatory, parki technologiczne, NGO i instytucje publiczne ) nie mog? samodzielnie dokonywa? wyboru partner??w spotka??, mog? natomiast zosta? zaproszeni do udzia??u w spotkaniach przez firmy wymienione w grupie pierwszej.

W dniach 5-7 sierpnia 2015 r., przy ponumerowanych stolikach, odb?d? si? serie uprzednio zaaran??owanych 30-minutowych, indywidualnych spotka??.

Rejestracja uczestnik??w i profilu trwa do 3 sierpnia 2015
Wyb??r partner??w do spotka?? trwa od 6 lipca do 3 sierpnia 2015
Spotkania odb?d? si? w dniach 5-7 sierpnia 2015


Oficjalnym j?zykiem spotka?? b?dzie angielski.
Udzia?? w gie??dzie kooperacyjnej jest bezp??atny. Uczestnicy pokrywaj? koszty w zakresie transportu i zakwaterowania na miejscu.

Rejestracja i wi?cej informacji na stronie: https://www.b2match.eu/gamesmatch2015