Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Spotkania b2b w ramach Polsko - Tajskiego Forum Gospodarczego


O??rodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo??ci i Krajowa Izba Gospodarcza zapraszaj? do udzia??u w organizowanym przez Ministerstwo Handlu Tajlandii Polsko - Tajskim Forum Gospodarczym z okazji wizyty w Polsce misji handlowej z Tajlandii. Forum odb?dzie si? w dniu 12 czerwca 2015 r. w Warszawie. Udzia?? w spotkaniach jest bezp??atny. J?zyk spotkania: polski.

Polsko - Tajskie Forum Gospodarcze odb?dzie si? w zwi?zku z przyjazdem do Polski 23 tajskich przedsi?biorstw reprezentuj?cych m.in. bran??e:

  • motoryzacyjn?
  • kosmetyczn?
  • spo??ywcz?
  • meblarsk?
  • elektromaszynow?
  • papiernicz?

Forum odb?dzie si? 12 czerwca w godz 9.30-15.30 w siedzibie BUSINESS CENTER CLUB w Warszawie (Plac ??ELAZNEJ BRAMY 10).

Formularz zg??oszeniowy, program spotkania i profile firm z Tajlandii: http://www.een.org.pl/index.php/azja/articles/spotkania-b2b-w-ramach-polsko-tajskiego-forum-gospodarczego-12-czerwca-2015-r-warszawa.html

Kontakt:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczo??ci, Departament Promocji Gospodarczej p. S??awomir Biedermann, 22 432 8705, e-mail: slawomir_biedermann@parp.gov.pl