Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

International Environmental B2B meetings


O??rodek Enterprise Europe Network przy IMBiGS we wsp????pracy z o??rodkiem CCI de region Nord de France i CD2E (francuski klaster po??wi?cony tworzeniu i rozwoju dzia??alno??ci w sektorze ochrony ??rodowiska) zapraszaj? do udzia??u w rozmowach brokerskich International eco-technologies B2B meetings w dniach 10-11 czerwca 2015 w Lille we Francji. Udzia?? w rozmowach jest bezp??atny zar??wno dla wystawc??w, jak i odwiedzaj?cych.

Spotkania odb?d? si? one r??wnolegle do dw??ch najwa??niejszych wydarze?? z dziedziny ochrony ??rodowiska w p????nocnej Francji:
- europejskiego kongresu ECO-TECHNOLOGIES FOR THE FUTURE
- wystawy ENVIRONORD

Udzia?? w rozmowach jest mo??liwo??ci? spotkania potencjalnych partner??w i/lub klient??w.
Uczestnikami b?d? w??a??ciciele/pracownicy firm, jednostek badawczo-rozwojowych, o??rodk??w akademickich, instytucji publicznych. Po zarejestrowaniu uczestnictwa w rozmowach samemu dokonuje si? wyboru potencjalnych rozm??wc??w.

Rejestracja do 4-go czerwca: http://www.b2match.eu/2015-international-ecotechnologies/

Ulotka promuj?ca wydarzenie