Site menu:Aktualności

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.

Krajowy Punkt Kontaktowy i Europejska Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) zapraszają do udziału w dniu informacyjnym dotyczącym nowoczesnych systemów energetycznych oraz systemów integrujących inteligentne rozwiązania w europejskich miastach. Projekty te będą finansowane w ramach programu Horyzont 2020. Sesja odbędzie się 5 października 2018 r. w Brukseli.


Aktualności

Gie??da kooperacyjna BioRenew Tech Match


O??rodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo??ci ma zaszczyt zaprosi? Pa??stwa do udzia??u w mi?dzynarodowej gie??dzie kooperacyjnej BioRenew Tech Match, kt??ra odb?dzie si? w dniach 3 ?? 4 czerwca br. w York, Wielkiej Brytanii. Gie??da jest organizowana w ramach 11. edycji mi?dzynarodowej konferencji dotycz?cej zasob??w odnawialnych i biorafinerii.


Podczas konferencji przedstawiciele uniwersytet??w, instytut??w naukowo-badawczych, przemys??u, rz?du i organizacji pozarz?dowych oraz funduszy venture capital podejm? dyskusje na temat biotechnologii przemys??owej, zielonej chemii i polityki rolnej zwi?zanej z wykorzystaniem surowc??w odnawialnych do zastosowa?? innych ni?? spo??ywcze i wytwarzania energii.

DLA KOGO PRZEZNACZONE S? SPOTKANIA?

Gie??da kooperacyjna przeznaczona jest dla przedstawicieli firm i innych podmiot??w dzia??aj?cych
w szeroko poj?tej bran??y zwi?zanej z zasobami odnawialnymi oraz przemys??em biorafineryjnym, w tym w nast?puj?cych sektorach:

  • In??ynieria metaboliczna,
  • Surowce dla biorafinerii,
  • Wst?pna obr??bka i przetwarzanie biomasy,
  • Zwi?zki bioaktywne z biomasy,
  • Zwi?kszenie produkcji biomasy,
  • Biokataliza i technologia enzym??w.

Udzia?? w gie??dzie kooperacyjnej umo??liwi polskim podmiotom nie tylko nawi?zanie bezpo??rednich kontakt??w biznesowych, ale r??wnie?? zapoznanie si? z najnowocze??niejszymi trendami i technologiami zwi?zanymi z bran???.

JAK TO DZIA?A?

  • W formularzu rejestracyjnym dost?pnym on-line uczestnicy okre??laj? profil swojej dzia??alno??ci oraz rodzaj wsp????pracy, kt??r? chcieliby nawi?za?;
  • Dane zarejestrowanych firm umieszczane s? w katalogu on-line na stronie internetowej gie??dy kooperacyjnej;
  • Z katalogu on-line zarejestrowani uczestnicy dokonuj? wyboru firm, z kt??rymi chcieliby spotka? si? podczas gie??dy;
  • 3 i 4 czerwca 2015 r., przy ponumerowanych stolikach, odb?d? si? serie uprzednio zaaran??owanych 30-minutowych, indywidualnych spotka?? (ka??dy uczestnik otrzymuje przed gie??d? indywidualny harmonogram spotka??).

Taka formu??a gie??dy to efektywny, tani i wygodny spos??b na spotkanie wielu potencjalnych partner??w biznesowych w jednym miejscu i czasie.

Oficjalnym j?zykiem spotka?? b?dzie j?zyk angielski.

KOSZTY

Udzia?? w gie??dzie kooperacyjnej jest bezp??atny. Uczestnicy pokrywaj? we w??asnym zakresie koszty transportu i zakwaterowania oraz ewentualnego udzia??u w konferencji (udzia?? w konferencji nie jest obligatoryjny).

Wszystkich zainteresowanych udzia??em w konferencji prosimy o zapoznanie si? z warunkami uczestnictwa dost?pnymi na stronie internetowej: http://www.rrbconference.com/

ZAREJESTRUJ SI? JU?? DZISIAJ!

Wszystkich zainteresowanych udzia??em w gie??dzie kooperacyjnej prosimy o wype??nienie formularza rejestracyjnego na stronie http://biorenew.talkb2b.net/

Liczba miejsc jest ograniczona.

Dodatkowych informacji udziela:
Agnieszka Promianowska
Tel. +22 432 83 74
e-mail: agnieszka_promianowska@parp.gov.pl