Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Contact??Contract (C+C) w Brnie


Zapraszamy na imprez? match-makingow? Contact??Contract (C+C) organizowan? przez Brno Regional Chamber of Commerce (czeski partner sieci Enterprise Europe Network). Rozmowy brokerskie odb?d? si? w trakcie Mi?dzynarodowe Targ??w Maszynowych MSV 2015 w Brnie w dniach 14-15 wrze??nia 2015.


Mi?dzynarodowe Targi Maszynowe to najwa??niejsze targi przemys??owe w Europie ?rodkowej,
z corocznym udzia??em ponad 1500 wystawc??w oraz 80 000 odwiedzaj?cych. Ponad 35% wystawc??w i 10% odwiedzaj?cych przyje??d??a z zagranicy. W??r??d odwiedzaj?cych jest wysoki odsetek profesjonalist??w, ponad siedemdziesi?t procent z nich ma wp??yw na decyzje inwestycyjne, jedna trzecia nale??y do najwy??szego kierownictwa sp????ek.

Na targach reprezentowane s? wszystkie kluczowe obszary przemys??u maszynowego i elektrotechnicznego. G????wnym tematem MSV 2012 jest automatyka przemys??owa, prezentacja technologii pomiaru, automatyki, sterowania i regulacji, we wszystkich dzia??ach obecnych na targach. Elektronika, automatyka i technologie pomiarowe znajduj? si? na trzecim miejscu - po technologii obr??bki oraz materia??ach i komponentach w in??ynierii - pod wzgl?dem wielko??ci prezentacji na MSV.

R??wnocze??nie, wraz z targami MSV 2012 odb?d? si? mi?dzynarodowe targi technologii obr??bki i formowania IMTa, targi technologiczne Fond-ex, Welding, Plastex i Profintech oraz targi ??rodk??w ochrony osobistej, bezpiecze??stwa i higieny pracy oraz ??rodowiska pracy Interprotec.

Tegorocznym krajem partnerskim targ??w jest Korea.

Strona Contact-Contract: http://kk2015.converve.com/p_index.php
Strona targ??w: http://www.bvv.cz/pl/msv/