Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Contact??Contract (C+C) w Brnie


Zapraszamy na imprez? match-makingow? Contact??Contract (C+C) organizowan? przez Brno Regional Chamber of Commerce (czeski partner sieci Enterprise Europe Network). Rozmowy brokerskie odb?d? si? w trakcie Mi?dzynarodowe Targ??w Maszynowych MSV 2015 w Brnie w dniach 14-15 wrze??nia 2015.


Mi?dzynarodowe Targi Maszynowe to najwa??niejsze targi przemys??owe w Europie ?rodkowej,
z corocznym udzia??em ponad 1500 wystawc??w oraz 80 000 odwiedzaj?cych. Ponad 35% wystawc??w i 10% odwiedzaj?cych przyje??d??a z zagranicy. W??r??d odwiedzaj?cych jest wysoki odsetek profesjonalist??w, ponad siedemdziesi?t procent z nich ma wp??yw na decyzje inwestycyjne, jedna trzecia nale??y do najwy??szego kierownictwa sp????ek.

Na targach reprezentowane s? wszystkie kluczowe obszary przemys??u maszynowego i elektrotechnicznego. G????wnym tematem MSV 2012 jest automatyka przemys??owa, prezentacja technologii pomiaru, automatyki, sterowania i regulacji, we wszystkich dzia??ach obecnych na targach. Elektronika, automatyka i technologie pomiarowe znajduj? si? na trzecim miejscu - po technologii obr??bki oraz materia??ach i komponentach w in??ynierii - pod wzgl?dem wielko??ci prezentacji na MSV.

R??wnocze??nie, wraz z targami MSV 2012 odb?d? si? mi?dzynarodowe targi technologii obr??bki i formowania IMTa, targi technologiczne Fond-ex, Welding, Plastex i Profintech oraz targi ??rodk??w ochrony osobistej, bezpiecze??stwa i higieny pracy oraz ??rodowiska pracy Interprotec.

Tegorocznym krajem partnerskim targ??w jest Korea.

Strona Contact-Contract: http://kk2015.converve.com/p_index.php
Strona targ??w: http://www.bvv.cz/pl/msv/