Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Mission for Growth na Tajwan (3-5 czerwca 2015)


Enterprise Europe Network zaprasza ma??ych i ??rednich przedsi?biorc??w oraz przedstawicieli instytucji biznesowych do zg??aszania si? do udzia??u w misji na Tajwan, do Tajpej, kt??ra odb?dzie si? w terminie 3-5 czerwca 2015 r. Wizyta jest organizowana przy okazji Targ??w Informatycznych Technologii Komunikacyjnych COMPUTEX.

CEL MISJI

Przedstawiciel Komisji europejskiej - DG GROWTH's Director-General, Daniel Calleja - b?dzie przewodniczy?? I bra?? udzia?? w misji towarzysz?c delegacji przedsi?biorc??w i przedstawicieli instytucji biznesowych podejmuj?c dyskusj? z Tajwa??skimi przedsi?biorcami na temat mo??liwo??ci wsp????pracy biznesowej.

Celem misji jest pom??c firmom z rynk??w europejskich, w szczeg??lno??ci ma??ym i ??rednim, podejmowa? i wykorzystywa? mo??liwo??ci dzia??a?? mi?dzynarodowych na Tajwanie. Przedstawiciele ma??ych i ??rednich przedsi?biorstw uczestnicz?cy w przedsi?wzi?ciu b?d? mieli mo??liwo??? udzia??u w spotkaniach stolikowych przy udziale firm lokalnych.


KTO MO??E WZI?? UDZIA? W MISJI?

Misja adresowana jest to firm europejskich, w szczeg??lno??ci ma??ych i ??rednich, jak r??wnie?? do przedstawicieli instytucji biznesowych.

Sektory, do kt??rych szczeg??lnie adresowana jest misja:
?? ICT
?? nanotechnologie
?? elektronika
?? ochrona ??rodowiska
?? us??ugi biznesowe
?? maszyny
?? energia i biotechnologia

Misji towarzyszy? b?dzie spotkanie z Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) po??wi?cone tematyce ?jak prowadzi? wsp????prac? biznesow? na Tajwanie i w krajach UE". Podczas przedsi?wzi?cia odb?d? si? tak??e spotkania biznesowe, jak r??wnie?? planowana jest wizyta w Parku Technologicznym.

Dodatkowe informacje w j?zyku angielskim: https://www.b2match.eu/m4g-taiwan2015