Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Komisja Europejska zaprasza ekspert??w z Polski


Krajowy Punkt Kontaktowy Program??w Badawczych UE zach?ca do rejestracji w bazie ekspert??w, kt??rzy b?d? wspiera? Komisj? Europejsk? w opracowaniu polityki badawczo-rozwojowej i proinnowacyjnej UE oraz w realizacji program??w UE, w tym programu Horyzont 2020. Eksperci, wybrani z bazy przez Komisj? lub jej agencje wykonawcze, b?d? m.in. ocenia? sk??adane wnioski oraz realizacj? projekt??w finansowanych z unijnych ??rodk??w.

 

Oferta skierowana jest do os??b, kt??re maj? wysoki poziom wiedzy specjalistycznej i do??wiadczenie oraz dobrze pos??uguj? si? j?zykiem angielskim. Potrzebni s? naukowcy, przedsi?biorcy, specjali??ci od innowacji jak r??wnie?? fachowcy reprezentuj?cy inne sektory. Zg??asza? mog? si? osoby z ca??ego ??wiata, jednak??e Komisja Europejska zak??ada, ??e wi?kszo??? ekspert??w b?dzie pochodzi? z pa??stw cz??onkowskich UE.

Praca eksperta to unikatowe do??wiadczenie i mo??liwo??? nawi?zania bardzo cennych kontakt??w zawodowych, a tak??e kszta??towania unijnej polityki badawczo-rozwojowej i proinnowacyjnej. To r??wnie?? znakomita okazja pog???bienia wiedzy, jak najlepiej przygotowa? doskona??y wniosek projektowy i osi?gn?? sukces.

Rejestracji dokonuje si? poprzez Portal Uczestnika (Participant Portal): http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
Wa??ne jest, by rejestruj?c si? w bazie ekspert??w poda? jak najwi?cej informacji o swoich kwalifikacjach i do??wiadczeniu.

Kontakt w KPK: p. Anna Wi??niewska
Tel .: +48-22-828-74-83 w. 152, +48-664-032-124
anna.wisniewska@kpk.gov.pl