Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Komisja Europejska zaprasza ekspert??w z Polski


Krajowy Punkt Kontaktowy Program??w Badawczych UE zach?ca do rejestracji w bazie ekspert??w, kt??rzy b?d? wspiera? Komisj? Europejsk? w opracowaniu polityki badawczo-rozwojowej i proinnowacyjnej UE oraz w realizacji program??w UE, w tym programu Horyzont 2020. Eksperci, wybrani z bazy przez Komisj? lub jej agencje wykonawcze, b?d? m.in. ocenia? sk??adane wnioski oraz realizacj? projekt??w finansowanych z unijnych ??rodk??w.

 

Oferta skierowana jest do os??b, kt??re maj? wysoki poziom wiedzy specjalistycznej i do??wiadczenie oraz dobrze pos??uguj? si? j?zykiem angielskim. Potrzebni s? naukowcy, przedsi?biorcy, specjali??ci od innowacji jak r??wnie?? fachowcy reprezentuj?cy inne sektory. Zg??asza? mog? si? osoby z ca??ego ??wiata, jednak??e Komisja Europejska zak??ada, ??e wi?kszo??? ekspert??w b?dzie pochodzi? z pa??stw cz??onkowskich UE.

Praca eksperta to unikatowe do??wiadczenie i mo??liwo??? nawi?zania bardzo cennych kontakt??w zawodowych, a tak??e kszta??towania unijnej polityki badawczo-rozwojowej i proinnowacyjnej. To r??wnie?? znakomita okazja pog???bienia wiedzy, jak najlepiej przygotowa? doskona??y wniosek projektowy i osi?gn?? sukces.

Rejestracji dokonuje si? poprzez Portal Uczestnika (Participant Portal): http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
Wa??ne jest, by rejestruj?c si? w bazie ekspert??w poda? jak najwi?cej informacji o swoich kwalifikacjach i do??wiadczeniu.

Kontakt w KPK: p. Anna Wi??niewska
Tel .: +48-22-828-74-83 w. 152, +48-664-032-124
anna.wisniewska@kpk.gov.pl