Site menu:Aktualności

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.

Krajowy Punkt Kontaktowy i Europejska Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) zapraszają do udziału w dniu informacyjnym dotyczącym nowoczesnych systemów energetycznych oraz systemów integrujących inteligentne rozwiązania w europejskich miastach. Projekty te będą finansowane w ramach programu Horyzont 2020. Sesja odbędzie się 5 października 2018 r. w Brukseli.


Aktualności

Komisja Europejska zaprasza ekspert??w z Polski


Krajowy Punkt Kontaktowy Program??w Badawczych UE zach?ca do rejestracji w bazie ekspert??w, kt??rzy b?d? wspiera? Komisj? Europejsk? w opracowaniu polityki badawczo-rozwojowej i proinnowacyjnej UE oraz w realizacji program??w UE, w tym programu Horyzont 2020. Eksperci, wybrani z bazy przez Komisj? lub jej agencje wykonawcze, b?d? m.in. ocenia? sk??adane wnioski oraz realizacj? projekt??w finansowanych z unijnych ??rodk??w.

 

Oferta skierowana jest do os??b, kt??re maj? wysoki poziom wiedzy specjalistycznej i do??wiadczenie oraz dobrze pos??uguj? si? j?zykiem angielskim. Potrzebni s? naukowcy, przedsi?biorcy, specjali??ci od innowacji jak r??wnie?? fachowcy reprezentuj?cy inne sektory. Zg??asza? mog? si? osoby z ca??ego ??wiata, jednak??e Komisja Europejska zak??ada, ??e wi?kszo??? ekspert??w b?dzie pochodzi? z pa??stw cz??onkowskich UE.

Praca eksperta to unikatowe do??wiadczenie i mo??liwo??? nawi?zania bardzo cennych kontakt??w zawodowych, a tak??e kszta??towania unijnej polityki badawczo-rozwojowej i proinnowacyjnej. To r??wnie?? znakomita okazja pog???bienia wiedzy, jak najlepiej przygotowa? doskona??y wniosek projektowy i osi?gn?? sukces.

Rejestracji dokonuje si? poprzez Portal Uczestnika (Participant Portal): http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
Wa??ne jest, by rejestruj?c si? w bazie ekspert??w poda? jak najwi?cej informacji o swoich kwalifikacjach i do??wiadczeniu.

Kontakt w KPK: p. Anna Wi??niewska
Tel .: +48-22-828-74-83 w. 152, +48-664-032-124
anna.wisniewska@kpk.gov.pl