Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Program Operacyjny Inteligentny Rozw??j


Komisja Europejska zaakceptowa??a ostatnie programy na lata 2014-2020. W??r??d nich Program Operacyjny Inteligentny Rozw??j, najwi?kszy w Unii Europejskiej program finansuj?cy badania, rozw??j i innowacje, kt??ry dofinansuje projekty badawczo-rozwojowe prowadzone przez przedsi?biorc??w. Jego beneficjenci mog? realizowa? projekty samodzielnie lub we wsp????pracy z sektorem nauki. PO IR to drugi pod wzgl?dem bud??etu program na lata 2014-2020. Na jego realizacj? przeznaczono ok. 8,6 mld euro z Funduszy Europejskich.
W ramach programu wspierane b?dzie prowadzenie przez przedsi?biorstwa prac na rzecz bada?? i rozwoju, tak samodzielnie, jak i w ramach konsorcj??w. Pomoc obejmie tak??e komercjalizacj? wynik??w prac B+R i proces ich rynkowego wdra??ania.

Finansowanie obejmie r??wnie?? inwestycje w aparatur?, sprz?t, technologie i inn? niezb?dn? infrastruktur?, kt??ra pos??u??y stworzeniu innowacyjnych produkt??w i us??ug. Fundusze przyczyni? si? do tworzenia centr??w badawczo-rozwojowych w przedsi?biorstwach.

Wspierane b?d? te?? projekty polegaj?ce na prowadzeniu bada?? naukowych i prac rozwojowych, realizowane przez konsorcja naukowe i naukowo-przemys??owe. Szczeg??lne znaczenie b?d? mia??y przedsi?wzi?cia w ramach procesu inteligentnej specjalizacji - w dziedzinach stanowi?cych potencja?? rozwojowy kraju i region??w.

?rodki z programu b?d? mog??y by? te?? przeznaczone na projekty du??ej, og??lnopolskiej lub mi?dzynarodowej strategicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej, znajduj?ce si? na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej.

??r??d??o: http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,3188,rusza-kolejne-programy-operacyjne-ue-8-6-mld-euro-na-badania-i-rozwoj.html

Wi?cej informacji:

http://www.poir.gov.pl/ - oficjalny serwis programu