Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Przed??u??ony nab??r wniosk??w do projektu Polski Most Krzemowy


Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo??ci uruchomi??a nab??r wniosk??w do II rundy projektu systemowego Polski Most Krzemowy finansowanego ze ??rodk??w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt skierowany jest do przedsi?biorc??w z bran?? wysokotechnologicznych, zainteresowanych rozwojem swojej dzia??alno??ci na rynku Stan??w Zjednoczonych Ameryki. Nab??r wniosk??w do pierwszego etapu projektu zako??czy si? w dniu 15 grudnia 2014 r. (godz. 16.30).


Bran??e wysokotechnologiczne to informatyka, teleinformatyka, technologie informacyjno-komunikacyjne, nanotechnologia, biotechnologia, technologie ??rodowiskowe, w szczeg??lno??ci alternatywne i odnawialne ??r??de?? energii, kogeneracja oraz tworzenie inteligentnych sieci energetycznych, a tak??e aeronautyka, technologie kosmiczne, inteligentne budownictwo, produkcja sprz?tu medycznego oraz farmaceutyk??w.


Na dwa pierwsze etapy projektu sk??adaj? si? szkolenia i warsztaty prowadzone przez ekspert??w ameryka??skich, przygotowuj?ce uczestnik??w do pobytu w jednym z g????wnych ??wiatowych o??rodk??w innowacji - Dolinie Krzemowej w USA (Kalifornia). Podczas trzeciego etapu projektu, zwanego programem akceleracyjnym, wybrane firmy b?d? mia??y szans? skorzysta? m.in. z us??ug doradczych i mentoringowych tamtejszych ekspert??w oraz wzi?? udzia?? w spotkaniach z potencjalnymi partnerami i inwestorami.

Szczeg????owe informacje o projekcie, w tym opinie uczestnik??w I rundy Polskiego Mostu Krzemowego, a tak??e Generator Wniosk??w, znajduj? si? na stronie http://mostkrzemowy.parp.gov.pl