Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Przed??u??ony nab??r wniosk??w do projektu Polski Most Krzemowy


Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo??ci uruchomi??a nab??r wniosk??w do II rundy projektu systemowego Polski Most Krzemowy finansowanego ze ??rodk??w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt skierowany jest do przedsi?biorc??w z bran?? wysokotechnologicznych, zainteresowanych rozwojem swojej dzia??alno??ci na rynku Stan??w Zjednoczonych Ameryki. Nab??r wniosk??w do pierwszego etapu projektu zako??czy si? w dniu 15 grudnia 2014 r. (godz. 16.30).


Bran??e wysokotechnologiczne to informatyka, teleinformatyka, technologie informacyjno-komunikacyjne, nanotechnologia, biotechnologia, technologie ??rodowiskowe, w szczeg??lno??ci alternatywne i odnawialne ??r??de?? energii, kogeneracja oraz tworzenie inteligentnych sieci energetycznych, a tak??e aeronautyka, technologie kosmiczne, inteligentne budownictwo, produkcja sprz?tu medycznego oraz farmaceutyk??w.


Na dwa pierwsze etapy projektu sk??adaj? si? szkolenia i warsztaty prowadzone przez ekspert??w ameryka??skich, przygotowuj?ce uczestnik??w do pobytu w jednym z g????wnych ??wiatowych o??rodk??w innowacji - Dolinie Krzemowej w USA (Kalifornia). Podczas trzeciego etapu projektu, zwanego programem akceleracyjnym, wybrane firmy b?d? mia??y szans? skorzysta? m.in. z us??ug doradczych i mentoringowych tamtejszych ekspert??w oraz wzi?? udzia?? w spotkaniach z potencjalnymi partnerami i inwestorami.

Szczeg????owe informacje o projekcie, w tym opinie uczestnik??w I rundy Polskiego Mostu Krzemowego, a tak??e Generator Wniosk??w, znajduj? si? na stronie http://mostkrzemowy.parp.gov.pl