Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Stowarzyszenie Projekt??w Europejskich poszukuje kandydat??w na trener??w


Malta Business Bureau we wsp????pracy ze Stowarzyszeniem Projekt??w Europejskich otwiera wydarzenie pt. "Project Innovation Leaders: Improving Knowledge on EU Direct Funds", kt??re odb?dzie si? na Malcie i Gozo. Dlatego te?? Stowarzyszenie Projekt??w Europejskich poszukuje kandydat??w na trener??w - jeden trener dla ka??dego z trzech unijnych program??w finansowania - kt??ry b?dzie odpowiedzialny za przeprowadzenie trzech cykli szkole?? na temat nast?puj?cych program??w: Horyzont 2020, Erasmus + i Kreatywna Europa.

Szkolenia b?d? skierowane do profesjonalist??w, jak i kluczowych os??b w sektorze prywatnym. Kurs ma na celu zapoznanie uczestnik??w z tym, jak dzia??aj? bezpo??rednie ??rodki unijne, ale i b?dzie te?? pr??b? pozbycia si? z my??lenia, ??e fundusze UE mog? by? wykorzystywane tylko jako dotacje - zaprezentuje, ??e fundusze UE pomagaj? osi?gn?? konkretne cele UE i cele polityczne.

Oferty nale??y sk??ada? na adres e-mail: Katarina Sipic k.sipic@europeanprojects.org do 5 grudnia.
Wi?cej informacji:
http://news-europa.eu/research-innovation-technology/item/113614-call-for-expression-of-interest-for-expert-trainers-in-horizon-2020-erasmus-and-creative-europe