Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Stowarzyszenie Projekt??w Europejskich poszukuje kandydat??w na trener??w


Malta Business Bureau we wsp????pracy ze Stowarzyszeniem Projekt??w Europejskich otwiera wydarzenie pt. "Project Innovation Leaders: Improving Knowledge on EU Direct Funds", kt??re odb?dzie si? na Malcie i Gozo. Dlatego te?? Stowarzyszenie Projekt??w Europejskich poszukuje kandydat??w na trener??w - jeden trener dla ka??dego z trzech unijnych program??w finansowania - kt??ry b?dzie odpowiedzialny za przeprowadzenie trzech cykli szkole?? na temat nast?puj?cych program??w: Horyzont 2020, Erasmus + i Kreatywna Europa.

Szkolenia b?d? skierowane do profesjonalist??w, jak i kluczowych os??b w sektorze prywatnym. Kurs ma na celu zapoznanie uczestnik??w z tym, jak dzia??aj? bezpo??rednie ??rodki unijne, ale i b?dzie te?? pr??b? pozbycia si? z my??lenia, ??e fundusze UE mog? by? wykorzystywane tylko jako dotacje - zaprezentuje, ??e fundusze UE pomagaj? osi?gn?? konkretne cele UE i cele polityczne.

Oferty nale??y sk??ada? na adres e-mail: Katarina Sipic k.sipic@europeanprojects.org do 5 grudnia.
Wi?cej informacji:
http://news-europa.eu/research-innovation-technology/item/113614-call-for-expression-of-interest-for-expert-trainers-in-horizon-2020-erasmus-and-creative-europe