Site menu:Aktualności

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.

Krajowy Punkt Kontaktowy i Europejska Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) zapraszają do udziału w dniu informacyjnym dotyczącym nowoczesnych systemów energetycznych oraz systemów integrujących inteligentne rozwiązania w europejskich miastach. Projekty te będą finansowane w ramach programu Horyzont 2020. Sesja odbędzie się 5 października 2018 r. w Brukseli.


Aktualności

Stowarzyszenie Projekt??w Europejskich poszukuje kandydat??w na trener??w


Malta Business Bureau we wsp????pracy ze Stowarzyszeniem Projekt??w Europejskich otwiera wydarzenie pt. "Project Innovation Leaders: Improving Knowledge on EU Direct Funds", kt??re odb?dzie si? na Malcie i Gozo. Dlatego te?? Stowarzyszenie Projekt??w Europejskich poszukuje kandydat??w na trener??w - jeden trener dla ka??dego z trzech unijnych program??w finansowania - kt??ry b?dzie odpowiedzialny za przeprowadzenie trzech cykli szkole?? na temat nast?puj?cych program??w: Horyzont 2020, Erasmus + i Kreatywna Europa.

Szkolenia b?d? skierowane do profesjonalist??w, jak i kluczowych os??b w sektorze prywatnym. Kurs ma na celu zapoznanie uczestnik??w z tym, jak dzia??aj? bezpo??rednie ??rodki unijne, ale i b?dzie te?? pr??b? pozbycia si? z my??lenia, ??e fundusze UE mog? by? wykorzystywane tylko jako dotacje - zaprezentuje, ??e fundusze UE pomagaj? osi?gn?? konkretne cele UE i cele polityczne.

Oferty nale??y sk??ada? na adres e-mail: Katarina Sipic k.sipic@europeanprojects.org do 5 grudnia.
Wi?cej informacji:
http://news-europa.eu/research-innovation-technology/item/113614-call-for-expression-of-interest-for-expert-trainers-in-horizon-2020-erasmus-and-creative-europe