Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

HORYZONT 2020 ?? konferencje regionalne


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy??szego, Krajowy Punkt Kontaktowy Program??w Badawczych UE i Regionalne Punkty Kontaktowe zapraszaj? na cykl konferencji po??wi?conych programowi Horyzont 2020, kt??re odb?d? si? w ca??ej Polsce do ko??ca roku. Pierwsze wydarzenie, inauguruj?ce cykl regionalnych konferencji, odb?dzie si? 29 pa??dziernika 2014 r. w Warszawie w Auli w dawnym gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmie??cie 26/28.

 

Celem konferencji b?dzie przedstawienie form wsparcia dla wszystkich uczestnik??w projekt??w w programie Horyzont 2020, a tak??e pierwszych polskich do??wiadcze?? z oceny projekt??w oraz najlepszych praktyk w zakresie wsp????pracy mi?dzynarodowej, motywowania zespo????w projektowych i wsparcia administracyjnego.

Udzia?? w konferencjach jest bezp??atny. Ze wzgl?d??w organizacyjnych na ka??de wydarzenie wymagana jest osobna rejestracja. Formularze rejestracyjne b?d? dost?pne na stronach poszczeg??lnych konferencji.


Harmonogram konferencji regionalnych

29.10.2014 r. - Region Centralny - dawny BUW UW

04.11.2014 r. - Region P??. - Zach. - Wroc??aw

06.11.2014 r. - Region P??n. - Wsch. - Olsztyn

18.11.2014 r. - Region Po??udniowy - Krak??w

20.11.2014 r. - Region P??n. - Zach. - Szczecin

25.11.2014 r. - Region Wschodni - Lublin

27.11.2014 r. - Region ?l?ski - Gliwice

02.12.2014 r. - Region Podlaski - Bia??ystok

03.12.2014 r. - Region Zachodni - Pozna??

04.12.2014 r. - Region P????nocny - Gda??sk

Rejestracja na najbli??sz? konferencj? w warszawie na stronie KPK