Site menu:Aktualności

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.

Krajowy Punkt Kontaktowy i Europejska Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) zapraszają do udziału w dniu informacyjnym dotyczącym nowoczesnych systemów energetycznych oraz systemów integrujących inteligentne rozwiązania w europejskich miastach. Projekty te będą finansowane w ramach programu Horyzont 2020. Sesja odbędzie się 5 października 2018 r. w Brukseli.


Aktualności

HORYZONT 2020 ?? konferencje regionalne


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy??szego, Krajowy Punkt Kontaktowy Program??w Badawczych UE i Regionalne Punkty Kontaktowe zapraszaj? na cykl konferencji po??wi?conych programowi Horyzont 2020, kt??re odb?d? si? w ca??ej Polsce do ko??ca roku. Pierwsze wydarzenie, inauguruj?ce cykl regionalnych konferencji, odb?dzie si? 29 pa??dziernika 2014 r. w Warszawie w Auli w dawnym gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmie??cie 26/28.

 

Celem konferencji b?dzie przedstawienie form wsparcia dla wszystkich uczestnik??w projekt??w w programie Horyzont 2020, a tak??e pierwszych polskich do??wiadcze?? z oceny projekt??w oraz najlepszych praktyk w zakresie wsp????pracy mi?dzynarodowej, motywowania zespo????w projektowych i wsparcia administracyjnego.

Udzia?? w konferencjach jest bezp??atny. Ze wzgl?d??w organizacyjnych na ka??de wydarzenie wymagana jest osobna rejestracja. Formularze rejestracyjne b?d? dost?pne na stronach poszczeg??lnych konferencji.


Harmonogram konferencji regionalnych

29.10.2014 r. - Region Centralny - dawny BUW UW

04.11.2014 r. - Region P??. - Zach. - Wroc??aw

06.11.2014 r. - Region P??n. - Wsch. - Olsztyn

18.11.2014 r. - Region Po??udniowy - Krak??w

20.11.2014 r. - Region P??n. - Zach. - Szczecin

25.11.2014 r. - Region Wschodni - Lublin

27.11.2014 r. - Region ?l?ski - Gliwice

02.12.2014 r. - Region Podlaski - Bia??ystok

03.12.2014 r. - Region Zachodni - Pozna??

04.12.2014 r. - Region P????nocny - Gda??sk

Rejestracja na najbli??sz? konferencj? w warszawie na stronie KPK