Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Konkurs Polish Business Awards 2014


Wydzia?? Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie serdecznie zaprasza do wzi?cia udzia??u w konkursie Polish Business Awards 2014. W tym roku odb?dzie si? ju?? trzecia edycja konkursu, w kt??rej Wydzia?? Promocji Handlu i Inwestycji w Wilnie nagrodzi firmy osi?gaj?ce sukcesy w polsko-litewskiej wsp????pracy gospodarczej. Laureat??w wybierze profesjonalne i niezale??ne Jury.
W tym roku ka??dy mo??e nominowa? firmy, spo??r??d kt??rych Jury, sk??adaj?ce si? z 5 znacz?cych postaci ??wiata medi??w, biznesu i nauki z Litwy i Polski, wybierze laureat??w tegorocznej Edycji. Wystarczy wype??ni? za???czony formularz i przes??a? go na adres Wydzia??u Promocji Handlu i Inwestycji: vilnius@trade.gov.pl.

Jedna osoba mo??e zg??osi? kilka Nominacji. Termin zg??osze?? kandydat??w do udzia??u w konkursie: 15.10.2014 r. do godz. 9:00 CET.

Nominowa? mo??na do nagrody w 6 kategoriach:

  1. Inwestycja roku. W kategorii tej nagrodzona zostanie najwi?ksza inwestycja polska na Litwie lub inwestycja litewska w Polsce w ci?gu ostatniego roku.
  2. Debiut roku. W kategorii tej nagrodzony zostanie najlepsze wej??cie polskiej firmy/marki na rynek w 2014 roku.
  3. Transakcja roku. W tej kategorii nagrodzona zostanie najciekawsza biznesowo transakcja handlowa polskiej firmy na rynku litewskim w ci?gu ostatniego roku.
  4. Sukces rynkowy. W tej kategorii nagrodzony zostanie d??ugoterminowy sukces polskiej firmy na rynku litewskim, z uwzgl?dnieniem udzia??u w rynku, stabilno??ci przychod??w, sympatii klient??w, itp.
  5. Sukces rynkowy ma??ego przedsi?biorcy. W tej kategorii nagrodzony zostanie ma??y lub ??redni przedsi?biorca w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004r. o swobodzie dzia??alno??ci gospodarczej, kt??ry odni??s?? sukces na rynku litewskim, z uwzgl?dnieniem osi?gni?tej pozycji na rynku, stabilno??ci przychod??w, sympatii klient??w, itp.
  6. Dystrybutor roku. W tej kategorii Jury wyr????ni litewskiego dystrybutora polskich produkt??w, kt??ry w tej dziedzinie odnosi najwi?ksze sukcesy.

Patronat nad konkursem obj??? Wicepremier RP, Minister Gospodarki RP Janusz Piechoci??ski.

Zapraszamy wszystkie firmy dzia??aj?ce w obszarze polsko-litewskiej wsp????pracy gospodarczej do udzia??u w konkursie, a tak??e do typowania i rekomendowania kandydat??w do konkursu.

Kontakt:

Wydzia?? Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie, vilnius@trade.gov.pl