Site menu:Aktualności

string(450) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag: mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; (Smarty_Compiler.class.php, line 446)" string(117) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na "Dzień informacyjny dla miast" poświęcony możliwościom pozyskania funduszy z Programu Horyzont 2020 na rozwój miast. Na spotkanie zaproszeni są zarówno jednostki administracyjne, przedsiębiorstwa, jak i jednostki naukowe. W trakcie spotkania przewidziano możliwość odbycia indywidulanych konsultacji z ekspertami.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.


Aktualności

Konkurs Polish Business Awards 2014


Wydzia?? Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie serdecznie zaprasza do wzi?cia udzia??u w konkursie Polish Business Awards 2014. W tym roku odb?dzie si? ju?? trzecia edycja konkursu, w kt??rej Wydzia?? Promocji Handlu i Inwestycji w Wilnie nagrodzi firmy osi?gaj?ce sukcesy w polsko-litewskiej wsp????pracy gospodarczej. Laureat??w wybierze profesjonalne i niezale??ne Jury.
W tym roku ka??dy mo??e nominowa? firmy, spo??r??d kt??rych Jury, sk??adaj?ce si? z 5 znacz?cych postaci ??wiata medi??w, biznesu i nauki z Litwy i Polski, wybierze laureat??w tegorocznej Edycji. Wystarczy wype??ni? za???czony formularz i przes??a? go na adres Wydzia??u Promocji Handlu i Inwestycji: vilnius@trade.gov.pl.

Jedna osoba mo??e zg??osi? kilka Nominacji. Termin zg??osze?? kandydat??w do udzia??u w konkursie: 15.10.2014 r. do godz. 9:00 CET.

Nominowa? mo??na do nagrody w 6 kategoriach:

  1. Inwestycja roku. W kategorii tej nagrodzona zostanie najwi?ksza inwestycja polska na Litwie lub inwestycja litewska w Polsce w ci?gu ostatniego roku.
  2. Debiut roku. W kategorii tej nagrodzony zostanie najlepsze wej??cie polskiej firmy/marki na rynek w 2014 roku.
  3. Transakcja roku. W tej kategorii nagrodzona zostanie najciekawsza biznesowo transakcja handlowa polskiej firmy na rynku litewskim w ci?gu ostatniego roku.
  4. Sukces rynkowy. W tej kategorii nagrodzony zostanie d??ugoterminowy sukces polskiej firmy na rynku litewskim, z uwzgl?dnieniem udzia??u w rynku, stabilno??ci przychod??w, sympatii klient??w, itp.
  5. Sukces rynkowy ma??ego przedsi?biorcy. W tej kategorii nagrodzony zostanie ma??y lub ??redni przedsi?biorca w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004r. o swobodzie dzia??alno??ci gospodarczej, kt??ry odni??s?? sukces na rynku litewskim, z uwzgl?dnieniem osi?gni?tej pozycji na rynku, stabilno??ci przychod??w, sympatii klient??w, itp.
  6. Dystrybutor roku. W tej kategorii Jury wyr????ni litewskiego dystrybutora polskich produkt??w, kt??ry w tej dziedzinie odnosi najwi?ksze sukcesy.

Patronat nad konkursem obj??? Wicepremier RP, Minister Gospodarki RP Janusz Piechoci??ski.

Zapraszamy wszystkie firmy dzia??aj?ce w obszarze polsko-litewskiej wsp????pracy gospodarczej do udzia??u w konkursie, a tak??e do typowania i rekomendowania kandydat??w do konkursu.

Kontakt:

Wydzia?? Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie, vilnius@trade.gov.pl