Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

RENEXPO 2014 Gie??da Kooperacyjna


W dniach 23-24 wrze??nia 2014 r. przy okazji Mi?dzynarodowych Targ??w Energii Odnawialnej i Efektywno??ci Energetycznej RENEXPO 2014 w Warszawie odb?dzie si? kolejna edycja mi?dzynarodowych spotka?? kooperacyjnych organizowanych przez Podlask? Fundacj? Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Enterprise Europe Network. Gie??da Kooperacyjna przeznaczona jest dla przedsi?biorc??w chc?cych nawi?za? wsp????prac? z firmami z szeroko rozumianej bran??y energetycznej, w szczeg??lno??ci zwi?zanej z energi? odnawialn? i energooszcz?dnym budownictwem. Udzia?? bezp??atny.


Spotkania kooperacyjne to bardzo skuteczna forma pozyskiwania nowych kontakt??w biznesowych
i kontrahent??w. Spotkania kooperacyjne to seria, uprzednio zaaran??owanych 30-minutowych spotka?? b2b pomi?dzy przedstawicielami firm z r????nych kraj??w dzia??aj?cych w tej samej bran??y
i zainteresowanych nawi?zaniem wsp????pracy z zagranicznymi partnerami.
Zesz??oroczna edycja Spotka?? kooperacyjnych zgromadzi??a 43 uczestnik??w i odby??o si? ponad 100 spotka??.

Rejestracja online: www.b2match.eu/renexpo-pl-2014
Termin rejestracji : 12 wrze??nia 2014 .

Dodatkowych informacji udziela Anna Wrzesi??ska Tel: 85 653 72 12, e-mail:wrzesinska@pfrr.pl
Wszystkich zainteresowany serdecznie zapraszamy!