Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Gie??da kooperacyjna na targach POLAGRA FOOD


Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo??ci zaprasza do udzia??u w kolejnej edycji mi?dzynarodowej gie??dy kooperacyjnej, kt??ra odb?dzie si? w 30 wrze??nia 2014 r. przy okazji Mi?dzynarodowych Targ??w Wyrob??w Spo??ywczych POLAGRA FOOD w Poznaniu.


Gie??da kooperacyjna przeznaczona jest dla przedstawicieli firm i innych podmiot??w dzia??aj?cych w szeroko poj?tej bran??y spo??ywczej, w tym w nast?puj?cych sektorach:
?? ??ywno??? i napoje (producenci, dystrybutorzy, importerzy),
?? HoReCa,
?? technologie spo??ywcze,
?? opakowania,
?? transport.

Udzia?? w imprezie jest bezp??atny. Udzia?? w gie??dzie kooperacyjnej to efektywny, tani i wygodny spos??b na spotkanie wielu potencjalnych partner??w biznesowych w jednym miejscu i czasie.

Wi?cej informacji znajduje si? na stronie http://www.een.org.pl/index.php/Europa/articles/gielda-kooperacyjna-na-targach-polagra-food-poznan-30-wrzesnia-2014-r.html

Oficjalna strona wydarzenia wraz z formularzem rejestracyjnym:
https://www.b2match.eu/b2b-food2014