Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Spotkania brokerskie MEDICA 2014


O??rodek Enterprise Europe Network dzia??aj?cy przy przy Instytucie Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego wsp??lnie z ZENIT GmbH / NRW.Europa zapraszaj? do udzia??u w spotkaniach brokerskich organizowanych w trakcie mi?dzynarodowych targ??w sektora medycznego MEDICA 2014, kt??re odb?d? si? w dniach 12-14 listopada 2014r. w D??sseldorfie.

 


Targi MEDICA 2014, to najwi?ksze miejsce spotka?? dla bran??y medycznej na ??wiecie. Spotkania brokerskie podczas targ??w odbywaj? si? ju?? po raz 15, a sesja z 2013 r., podczas kt??rej odby??o si? ponad 800 spotka?? mia??a przyjemno??? go??ci? 240 uczestnik??w z blisko 30 pa??stw.

G????wn? ide? spotka?? jest wspieranie przedsi?biorstw, uczelni i instytucji naukowo-badawczych w poszukiwaniu partner??w w Europie w celu rozwoju produkt??w, produkcji i licencjonowania um??w, wsp??lnych przedsi?wzi?? lub innych rodzaj??w wsp????pracy.

Terminy:

  • Termin nadsy??ania profili przedsi?biorc??w zainteresowanych przypada na okres od 01.06-02.11.2014 r.
  • Termin wyboru parter??w do spotka?? biznesowych przypada na okres od 24.10- 02.11.2014 r.

Koszty udzia??u w spotkaniu brokerskim:

Op??ata w wysoko??ci 200 EUR + VAT (19%) b?dzie pobierana do ka??dego zarejestrowanego podmiotu.

Rejestracja uczestnik??w odbywa si? poprzez stron?: http://www.b2match.eu/medica2014

Dodatkowe informacje: r.podgorzak@imbigs.pl