Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Spotkania brokerskie MEDICA 2014


O??rodek Enterprise Europe Network dzia??aj?cy przy przy Instytucie Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego wsp??lnie z ZENIT GmbH / NRW.Europa zapraszaj? do udzia??u w spotkaniach brokerskich organizowanych w trakcie mi?dzynarodowych targ??w sektora medycznego MEDICA 2014, kt??re odb?d? si? w dniach 12-14 listopada 2014r. w D??sseldorfie.

 


Targi MEDICA 2014, to najwi?ksze miejsce spotka?? dla bran??y medycznej na ??wiecie. Spotkania brokerskie podczas targ??w odbywaj? si? ju?? po raz 15, a sesja z 2013 r., podczas kt??rej odby??o si? ponad 800 spotka?? mia??a przyjemno??? go??ci? 240 uczestnik??w z blisko 30 pa??stw.

G????wn? ide? spotka?? jest wspieranie przedsi?biorstw, uczelni i instytucji naukowo-badawczych w poszukiwaniu partner??w w Europie w celu rozwoju produkt??w, produkcji i licencjonowania um??w, wsp??lnych przedsi?wzi?? lub innych rodzaj??w wsp????pracy.

Terminy:

  • Termin nadsy??ania profili przedsi?biorc??w zainteresowanych przypada na okres od 01.06-02.11.2014 r.
  • Termin wyboru parter??w do spotka?? biznesowych przypada na okres od 24.10- 02.11.2014 r.

Koszty udzia??u w spotkaniu brokerskim:

Op??ata w wysoko??ci 200 EUR + VAT (19%) b?dzie pobierana do ka??dego zarejestrowanego podmiotu.

Rejestracja uczestnik??w odbywa si? poprzez stron?: http://www.b2match.eu/medica2014

Dodatkowe informacje: r.podgorzak@imbigs.pl