Site menu:Aktualności

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.

Krajowy Punkt Kontaktowy i Europejska Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) zapraszają do udziału w dniu informacyjnym dotyczącym nowoczesnych systemów energetycznych oraz systemów integrujących inteligentne rozwiązania w europejskich miastach. Projekty te będą finansowane w ramach programu Horyzont 2020. Sesja odbędzie się 5 października 2018 r. w Brukseli.


Aktualności

Seminarium szkoleniowe w Radomiu


Zapraszamy na seminarium szkoleniowe realizowane w ramach projektu Enterprise Europe Network i skierowane do os??b zainteresowanych tematyk? pozyskiwania funduszy UE oraz programami wspieraj?cymi zak??adanie dzia??alno??ci gospodarczej z uwzgl?dnieniem tematyki dotycz?cej sektora kreatywnego. Seminarium odb?dzie si? 10 lipca 2014 (czwartek), g. 11.00 w Radomiu, w siedzibie Wy??szej Szko??y Handlowej, ul. Romualda Traugutta 61. Wst?p wolny.

 

Program:

10.45 Recepcja

11.00 Wprowadzenie do tematyki szkolenia - prezentacja projektu Enterprise Europe Network - Marta Karnkowska, Central Poland - Business Support Network Enterprise Europe Network - Instytut Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego

11.15 Innowacyjno??? i wsp????praca mi?dzynarodowa w planowaniu rozpocz?cia w??asnej dzia??alno??ci - Ewa ??bikowska, Central Poland - Business Support Network Enterprise Europe Network - Instytut Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego

Tematyka: Nowa perspektywa finansowa Funduszy Europejskich na lata 2014 - 2020, innowacyjno??? w projektach finansowanych z Unii Europejskiej, wsp????praca mi?dzynarodowa w ramach sieci Enterprise Europe Network, programy dla student??w i m??odych naukowc??w finansowane ze ??rodk??w UE.

12.15 Przerwa kawowa

12.30 Sektor kreatywny jako czynnik rozwoju gospodarczego - dr Anna Wr??blewska, UKSW

Tematyka: Rozw??j ekonomii kultury, zarz?dzania kultur? zmieniaj? wyobra??enie obywateli, w??adz samorz?dowych i centralnych na temat roli sektor??w kreatywnych. W jaki spos??b kultura wp??ywa na rozw??j gospodarczy? Czy mo??na traktowa? dzia??alno??? kulturaln? wy???cznie jako obiekt mecenatu? Wyk??ad przytacza r????ne uj?cia tematu ekonomiki kultury, dane funkcjonuj?ce w obiegi naukowym i eksperckim oraz perspektywy na przysz??o???.

13.15 Konsultacje indywidualne