Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Seminarium szkoleniowe w Radomiu


Zapraszamy na seminarium szkoleniowe realizowane w ramach projektu Enterprise Europe Network i skierowane do os??b zainteresowanych tematyk? pozyskiwania funduszy UE oraz programami wspieraj?cymi zak??adanie dzia??alno??ci gospodarczej z uwzgl?dnieniem tematyki dotycz?cej sektora kreatywnego. Seminarium odb?dzie si? 10 lipca 2014 (czwartek), g. 11.00 w Radomiu, w siedzibie Wy??szej Szko??y Handlowej, ul. Romualda Traugutta 61. Wst?p wolny.

 

Program:

10.45 Recepcja

11.00 Wprowadzenie do tematyki szkolenia - prezentacja projektu Enterprise Europe Network - Marta Karnkowska, Central Poland - Business Support Network Enterprise Europe Network - Instytut Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego

11.15 Innowacyjno??? i wsp????praca mi?dzynarodowa w planowaniu rozpocz?cia w??asnej dzia??alno??ci - Ewa ??bikowska, Central Poland - Business Support Network Enterprise Europe Network - Instytut Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego

Tematyka: Nowa perspektywa finansowa Funduszy Europejskich na lata 2014 - 2020, innowacyjno??? w projektach finansowanych z Unii Europejskiej, wsp????praca mi?dzynarodowa w ramach sieci Enterprise Europe Network, programy dla student??w i m??odych naukowc??w finansowane ze ??rodk??w UE.

12.15 Przerwa kawowa

12.30 Sektor kreatywny jako czynnik rozwoju gospodarczego - dr Anna Wr??blewska, UKSW

Tematyka: Rozw??j ekonomii kultury, zarz?dzania kultur? zmieniaj? wyobra??enie obywateli, w??adz samorz?dowych i centralnych na temat roli sektor??w kreatywnych. W jaki spos??b kultura wp??ywa na rozw??j gospodarczy? Czy mo??na traktowa? dzia??alno??? kulturaln? wy???cznie jako obiekt mecenatu? Wyk??ad przytacza r????ne uj?cia tematu ekonomiki kultury, dane funkcjonuj?ce w obiegi naukowym i eksperckim oraz perspektywy na przysz??o???.

13.15 Konsultacje indywidualne