Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Sta??ysta z KE w Twojej firmie


Zapraszamy firmy z bran??y chemicznej do udzia??u w "Enterprise Experience Programme". Jest on jest realizowany przez Komisj? Europejsk?. W ramach programu pracownicy Komisji Europejskiej (KE) maj? mo??liwo??? odbycia tygodniowego sta??u w ma??ych i ??rednich przedsi?biorstwach dzia??aj?cych na ternie Unii Europejskiej. Zg??oszenia do programu mo??na przesy??a? do 6 czerwca 2014 r.

 

W trakcie sta??u w ramach "Enterprise Experience Programme" pracownicy KE maj? mo??liwo??? zapoznania si? ze specyfik? prowadzenia dzia??alno??ci w danej bran??y i kraju. Prze??o??y si? to p????niej na lepsze dostosowanie unijnych przepis??w prawnych do potrzeb ma??ych i ??rednich przedsi?biorstw.

Korzy??ci dla przedsi?biorcy:

  • informacje z pierwszej r?ki na temat unijnej polityki wobec MSP,
  • lepszy wgl?d w funkcjonowanie instytucji unijnych,
  • lepsze reprezentowanie interes??w MSP w tworzeniu polityki europejskiej,
  • wyj?tkowa okazja do bezpo??redniego kontaktu z przedstawicielami KE.

Komisja Europejska jest zainteresowana polskimi firmami z bran??y chemicznej, kt??re w swojej codziennej dzia??alno??ci musz? dzia??a? zgodnie z rozporz?dzeniem REACH.

Wa??ne informacje:

Firma bior?ca udzia?? w "Enterprise Experience Programme" nie ponosi ??adnych koszt??w.
Sta?? maksymalnie mo??e trwa? jeden tydzie??.
Sta??ysta b?dzie osob? pos??uguj?c? si? j?zykiem polskim.
W Polsce odb?dzie si? sta?? w jednej firmie.

Firmy zainteresowane sta??em prosimy o kontakt z Anet? Nagrodkiewicz z o??rodka Enterprise Europe Network dzia??aj?cego przy PARP (22 432 71 46, e-mail: aneta_nagrodkiewicz@parp.gov.pl).

http://www.een.org.pl/index.php/dzialalnosc-gospodarcza---spis/articles/stazysta-z-ke-w-twojej-firmie.html