Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Sta??ysta z KE w Twojej firmie


Zapraszamy firmy z bran??y chemicznej do udzia??u w "Enterprise Experience Programme". Jest on jest realizowany przez Komisj? Europejsk?. W ramach programu pracownicy Komisji Europejskiej (KE) maj? mo??liwo??? odbycia tygodniowego sta??u w ma??ych i ??rednich przedsi?biorstwach dzia??aj?cych na ternie Unii Europejskiej. Zg??oszenia do programu mo??na przesy??a? do 6 czerwca 2014 r.

 

W trakcie sta??u w ramach "Enterprise Experience Programme" pracownicy KE maj? mo??liwo??? zapoznania si? ze specyfik? prowadzenia dzia??alno??ci w danej bran??y i kraju. Prze??o??y si? to p????niej na lepsze dostosowanie unijnych przepis??w prawnych do potrzeb ma??ych i ??rednich przedsi?biorstw.

Korzy??ci dla przedsi?biorcy:

  • informacje z pierwszej r?ki na temat unijnej polityki wobec MSP,
  • lepszy wgl?d w funkcjonowanie instytucji unijnych,
  • lepsze reprezentowanie interes??w MSP w tworzeniu polityki europejskiej,
  • wyj?tkowa okazja do bezpo??redniego kontaktu z przedstawicielami KE.

Komisja Europejska jest zainteresowana polskimi firmami z bran??y chemicznej, kt??re w swojej codziennej dzia??alno??ci musz? dzia??a? zgodnie z rozporz?dzeniem REACH.

Wa??ne informacje:

Firma bior?ca udzia?? w "Enterprise Experience Programme" nie ponosi ??adnych koszt??w.
Sta?? maksymalnie mo??e trwa? jeden tydzie??.
Sta??ysta b?dzie osob? pos??uguj?c? si? j?zykiem polskim.
W Polsce odb?dzie si? sta?? w jednej firmie.

Firmy zainteresowane sta??em prosimy o kontakt z Anet? Nagrodkiewicz z o??rodka Enterprise Europe Network dzia??aj?cego przy PARP (22 432 71 46, e-mail: aneta_nagrodkiewicz@parp.gov.pl).

http://www.een.org.pl/index.php/dzialalnosc-gospodarcza---spis/articles/stazysta-z-ke-w-twojej-firmie.html