Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Horyzont 2020 - konsultacje spo??eczne Programu Pracy w obszarze SC5 (Societal Challenge 5)


Komisja Europejska uruchomi??a konsultacje spo??eczne Programu Pracy w obszarze SC5 (Societal Challenge 5): ?Dzia??ania w dziedzinie klimatu, ??rodowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce" (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials) w ramach programu ?Horyzont 2020", przewidzianego na lata 2016-2017 . Jest wiec okazja dla wyra??enia swojej opinii w tym zakresie.

 


Informacje oraz dokumenty dost?pne s? na stronie: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/consultation-stakeholders-horizon-2020-societal-challenge-5.

Termin sk??adania propozycji to 16 czerwca b.r., a adres pod kt??ry nale??y przesy??a? swoje uwagi to RTD-ENV-H2020STAKEHOLDERS@ec.europa.eu.


Przedstawiaj?c swoj? propozycj? warto uwzgl?dni? jej zgodno??? z za??o??eniami strategicznymi sformu??owanymi w dokumentach programowych Horyzontu 2020, w szczeg??lno??ci w Programie Szczeg????owym, oraz z wskazaniami zawartymi w raporcie Expert Advisory Group dla SC5, kt??re dost?pne s? pod powy??szym linkiem.

Krajowy Punkt Kontaktowy Program??w Badawczych Unii Europejskiej prosi o przes??anie tych propozycji tak??e do wiadomo??ci dr Marii Antosiewicz, eksperta PL w Komitecie Programowym SC5 (Maria.Antosiewicz@kpk.gov.pl).