Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Horyzont 2020 - konsultacje spo??eczne Programu Pracy w obszarze SC5 (Societal Challenge 5)


Komisja Europejska uruchomi??a konsultacje spo??eczne Programu Pracy w obszarze SC5 (Societal Challenge 5): ?Dzia??ania w dziedzinie klimatu, ??rodowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce" (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials) w ramach programu ?Horyzont 2020", przewidzianego na lata 2016-2017 . Jest wiec okazja dla wyra??enia swojej opinii w tym zakresie.

 


Informacje oraz dokumenty dost?pne s? na stronie: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/consultation-stakeholders-horizon-2020-societal-challenge-5.

Termin sk??adania propozycji to 16 czerwca b.r., a adres pod kt??ry nale??y przesy??a? swoje uwagi to RTD-ENV-H2020STAKEHOLDERS@ec.europa.eu.


Przedstawiaj?c swoj? propozycj? warto uwzgl?dni? jej zgodno??? z za??o??eniami strategicznymi sformu??owanymi w dokumentach programowych Horyzontu 2020, w szczeg??lno??ci w Programie Szczeg????owym, oraz z wskazaniami zawartymi w raporcie Expert Advisory Group dla SC5, kt??re dost?pne s? pod powy??szym linkiem.

Krajowy Punkt Kontaktowy Program??w Badawczych Unii Europejskiej prosi o przes??anie tych propozycji tak??e do wiadomo??ci dr Marii Antosiewicz, eksperta PL w Komitecie Programowym SC5 (Maria.Antosiewicz@kpk.gov.pl).