Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Mission for Growth, Izrael, 24??26 czerwca 2014 r.


Zapraszamy do wzi?cia udzia??u w inicjatywie Wiceprzewodnicz?cego Komisji Europejskiej Antonio Tajaniego - misji gospodarczej w ramach inicjatywy ?Missions for Growth?. Dzi?ki udzia??owi w tym wydarzeniu polskie firmy b?d? mia??y mo??liwo??? nawi?zania zagranicznej wsp????pracy gospodarczej z firmami izraelskimi.Misja jest przeznaczona w szczeg??lno??ci dla firm reprezentuj?cych nast?puj?ce bran??e:turystyka, zaawansowane zabezpieczenia infrastruktury, zaawansowane technologie, zaawansowana produkcja.
Cele misji:
  • Nawi?zanie i wzmocnienie wsp????pracy gospodarczej pomi?dzy firmami z terenu UE i firmami izraelskimi,
  • promowanie zr??wnowa??onego i sp??jnego rozwoju pomi?dzy UE i Izraelem,
  • pomoc firmom europejskim, a w szczeg??lno??ci ma??ym i ??rednim przedsi?biorstwom w prowadzeniu dzia??alno??ci gospodarczej na arenie mi?dzynarodowej poprzez wykorzystanie mo??liwo??ci biznesowych w Izraelu,
  • wspieranie ma??ych i ??rednich przedsi?biorstw europejskich oraz promowanie europejskiej gospodarki w docelowych bran??ach poprzez uczestnictwo w spotkaniach biznesowych z lokalnymi przedsi?biorcami.

Program

W ramach misji przewidziane zosta??y m.in. rozmowy b2b z lokalnymi firmami zainteresowanymi wsp????prac? i spotkania z lokalnymi przedstawicielami administracji publicznej. Organizatorzy misji zapewniaj? szerok? kampani? reklamow? i wsparcie organizacyjne.


Koszty

Udzia?? w misji jest bezp??atny. Uczestnicy pokrywaj? koszty zakwaterowania i przelotu we w??asnym zakresie.

Termin rejestracji up??ywa 6 czerwca 2014 r. Wi?cej informacji nt. misji, w tym program i formularz rejestracyjny, znajd? Pa??stwo na stronie http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/mission-growth/missions-for-growth/daniel-calleja/middle-east/israel/index_en.htm.

Link do rejestracji na spotkania b2b: www.b2match.eu/m4g-israel2 (termin rejestracji: 18 czerwca 2014 r.)