Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Successful R&I in Europe 2013


Zenit Zentrum F??r Innovation Und Technik Nordrhein-Westfalen, partner Enterprise Europe Network zaprasza na konferencj?  i rozmowy brokerskie, kt??re odb?d? si? w dniach 7-8 marca w D??sseldorfie w Niemczech. Po raz pi?ty naukowcy i przedsi?biorcy z Nadrenii P????nocnej-Westfalii i region??w partnerskich w Europie maj? okazj? do nawi?zania kontak??w z potencjalnymi partnerami w celu tworzenia wsp??lnych europejskich projekt??w badawczych i innowacyjnych (R&I). W 2013 r. regiony partnerskie to: Belgia, Francja, Holandia, Polska, Szwajcaria i Rosja.

Impreza b?dzie zorganizowana w r??wnoleg??ych sesjach brokerskich, kt??re koncentruj? si? na siedmiu tematach:

- Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT),
- Energia,
- Nanotechnologie, materia??y i produkcja,
- Zr??wnowa??onej gospodarki,
- Zdrowie,
- Bio-Gospodarka,
- Akcje Marie-Curie.

Zaproszenie dotyczy zw??aszcza uniwersytet??w, instytut??w badawczych oraz M?P. Uczestnicy zaproszeni s? do zaanga??owania si? w istniej?ce i nowe sieci technologiczne. Kr??tka prezentacja instytucji lub proces poszukiwania partnera w rozmowach z decydentami mo??e otworzy? drzwi dla nowych projekt??w w ostatnich konkursach 7PR i nowych - w Horyzoncie 2020.

Wi?cej informacji: http://www.frp.nrw.de/network