Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Successful R&I in Europe 2013


Zenit Zentrum F??r Innovation Und Technik Nordrhein-Westfalen, partner Enterprise Europe Network zaprasza na konferencj?  i rozmowy brokerskie, kt??re odb?d? si? w dniach 7-8 marca w D??sseldorfie w Niemczech. Po raz pi?ty naukowcy i przedsi?biorcy z Nadrenii P????nocnej-Westfalii i region??w partnerskich w Europie maj? okazj? do nawi?zania kontak??w z potencjalnymi partnerami w celu tworzenia wsp??lnych europejskich projekt??w badawczych i innowacyjnych (R&I). W 2013 r. regiony partnerskie to: Belgia, Francja, Holandia, Polska, Szwajcaria i Rosja.

Impreza b?dzie zorganizowana w r??wnoleg??ych sesjach brokerskich, kt??re koncentruj? si? na siedmiu tematach:

- Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT),
- Energia,
- Nanotechnologie, materia??y i produkcja,
- Zr??wnowa??onej gospodarki,
- Zdrowie,
- Bio-Gospodarka,
- Akcje Marie-Curie.

Zaproszenie dotyczy zw??aszcza uniwersytet??w, instytut??w badawczych oraz M?P. Uczestnicy zaproszeni s? do zaanga??owania si? w istniej?ce i nowe sieci technologiczne. Kr??tka prezentacja instytucji lub proces poszukiwania partnera w rozmowach z decydentami mo??e otworzy? drzwi dla nowych projekt??w w ostatnich konkursach 7PR i nowych - w Horyzoncie 2020.

Wi?cej informacji: http://www.frp.nrw.de/network