Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Dzia??ania Marii Sk??odowskiej-Curie w Programie Horyzont 2020: Wsp????praca


Komisja Europejska i Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE zapraszaj? na spotkanie "Dzia??ania Marii Sk??odowskiej - Curie w Programie Horyzont 2020", kt??re odb?dzie si? 28 marca 2014 w Warszawie. Spotkanie jest bezp??atne, odbywa? si? b?dzie w j?zyku polskim.


W ramach projekt??w Marii Sk??odowskiej-Curie M?P mo??e prowadzi? wsp??lne projekty badawczo- innowacyjne z instytucjami i przedsi?biorstwami z ca??ego ??wiata, zatrudnia? najlepszych specjalist??w, wysy??a? w??asnych pracownik??w na sta??e i wymienia? si? wiedz? i dobrymi praktykami.

Projekty, kt??re mog? dotyczy? ka??dej tematyki oraz ka??dej dziedziny (pocz?wszy od bada?? podstawowych, po zastosowania rynkowe) s? finansowane w 100%. W projektach mo??e bra? udzia?? ka??dy podmiot posiadaj?cy osobowo??? prawn? i zainteresowany prowadzeniem bada??.

Szczeg????owy program spotkania w pdf.

Rejestracja na spotkanie (w j?zyku angielskim): https://mscabusiness.teamwork.fr/en/registration

Osoba do kontaktu: Bogna Hryniszyn (bogna.hryniszyn@kpk.gov.pl)