Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Dzia??ania Marii Sk??odowskiej-Curie w Programie Horyzont 2020: Wsp????praca


Komisja Europejska i Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE zapraszaj? na spotkanie "Dzia??ania Marii Sk??odowskiej - Curie w Programie Horyzont 2020", kt??re odb?dzie si? 28 marca 2014 w Warszawie. Spotkanie jest bezp??atne, odbywa? si? b?dzie w j?zyku polskim.


W ramach projekt??w Marii Sk??odowskiej-Curie M?P mo??e prowadzi? wsp??lne projekty badawczo- innowacyjne z instytucjami i przedsi?biorstwami z ca??ego ??wiata, zatrudnia? najlepszych specjalist??w, wysy??a? w??asnych pracownik??w na sta??e i wymienia? si? wiedz? i dobrymi praktykami.

Projekty, kt??re mog? dotyczy? ka??dej tematyki oraz ka??dej dziedziny (pocz?wszy od bada?? podstawowych, po zastosowania rynkowe) s? finansowane w 100%. W projektach mo??e bra? udzia?? ka??dy podmiot posiadaj?cy osobowo??? prawn? i zainteresowany prowadzeniem bada??.

Szczeg????owy program spotkania w pdf.

Rejestracja na spotkanie (w j?zyku angielskim): https://mscabusiness.teamwork.fr/en/registration

Osoba do kontaktu: Bogna Hryniszyn (bogna.hryniszyn@kpk.gov.pl)