Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Konferencja Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu


Podczas targ??w EKOTECH (18-20 marca 2014, Targi Kielce), dnia 18 marca 2014 odb?dzie si? konferencja prezentuj?ca potencja?? klastr??w w obszarze dzia??alno??ci zwi?zanej z recyklingiem i gospodark? odpadami - ?Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu szans? rozwoju innowacyjnych przedsi?biorstw z bran??y odpadowej i recyklingu?. Na konferencji b?dzie czynne stoisko Central Poland - Business Support Network - Enterprise Europe Network.


Rejestracja uczestnik??w konferencji oraz zapisy na indywidualne konsultacje do dnia 11.03.2014 r. na stronie http://www.klasterodpadowy.com/page/konferencja-rejestracja

Program i wi?cej informacji: http://www.targikielce.pl/ekotech/konferencja_klaster.pdf

Inicjatywa powstania Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu zrodzi??a si? w 2011 r. Firmy z bran??y odpadowej prowadz?ce dzia??alno??? w Skierniewicach w sierpniu 2011 r. zadecydowa??y o utworzeniu klastra gospodarki odpadowej i recyklingu obejmuj?cego swoich zasi?giem teren wojew??dztwa ????dzkiego i mazowieckiego. Klaster powsta?? w oparciu o dotychczasow? wsp????prac? przedsi?biorstw zajmuj?cych si? gospodark? odpadami z firmami ??wiadcz?cymi us??ugi doradcze, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu.

Klaster ma charakter ponadregionalny. Obejmuje swoim zasi?giem i oddzia??ywaniem teren wojew??dztw: dolno??l?skiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, ????dzkiego, mazowieckiego, ma??opolskiego, ??l?skiego, ??wi?tokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Z uwagi na rosn?ce zainteresowanie przyst?pieniem do klastra przedsi?biorstw i organizacja spoza wymienionych wojew??dztw, przewiduje si? dalszy terytorialny rozw??j klastra.

Partnerzy Klastra:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego w Warszawie, Instytut In??ynierii Materia????w Polimerowych i Barwnik??w w Toruniu, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi? PAN w Krakowie, PNO Consultants sp. z o. o. i Wielkopolski Instytut Jako??ci sp. z o.o.