Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Konferencja Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu


Podczas targ??w EKOTECH (18-20 marca 2014, Targi Kielce), dnia 18 marca 2014 odb?dzie si? konferencja prezentuj?ca potencja?? klastr??w w obszarze dzia??alno??ci zwi?zanej z recyklingiem i gospodark? odpadami - ?Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu szans? rozwoju innowacyjnych przedsi?biorstw z bran??y odpadowej i recyklingu?. Na konferencji b?dzie czynne stoisko Central Poland - Business Support Network - Enterprise Europe Network.


Rejestracja uczestnik??w konferencji oraz zapisy na indywidualne konsultacje do dnia 11.03.2014 r. na stronie http://www.klasterodpadowy.com/page/konferencja-rejestracja

Program i wi?cej informacji: http://www.targikielce.pl/ekotech/konferencja_klaster.pdf

Inicjatywa powstania Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu zrodzi??a si? w 2011 r. Firmy z bran??y odpadowej prowadz?ce dzia??alno??? w Skierniewicach w sierpniu 2011 r. zadecydowa??y o utworzeniu klastra gospodarki odpadowej i recyklingu obejmuj?cego swoich zasi?giem teren wojew??dztwa ????dzkiego i mazowieckiego. Klaster powsta?? w oparciu o dotychczasow? wsp????prac? przedsi?biorstw zajmuj?cych si? gospodark? odpadami z firmami ??wiadcz?cymi us??ugi doradcze, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu.

Klaster ma charakter ponadregionalny. Obejmuje swoim zasi?giem i oddzia??ywaniem teren wojew??dztw: dolno??l?skiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, ????dzkiego, mazowieckiego, ma??opolskiego, ??l?skiego, ??wi?tokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Z uwagi na rosn?ce zainteresowanie przyst?pieniem do klastra przedsi?biorstw i organizacja spoza wymienionych wojew??dztw, przewiduje si? dalszy terytorialny rozw??j klastra.

Partnerzy Klastra:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego w Warszawie, Instytut In??ynierii Materia????w Polimerowych i Barwnik??w w Toruniu, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi? PAN w Krakowie, PNO Consultants sp. z o. o. i Wielkopolski Instytut Jako??ci sp. z o.o.