Site menu:Aktualności

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.

Krajowy Punkt Kontaktowy i Europejska Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) zapraszają do udziału w dniu informacyjnym dotyczącym nowoczesnych systemów energetycznych oraz systemów integrujących inteligentne rozwiązania w europejskich miastach. Projekty te będą finansowane w ramach programu Horyzont 2020. Sesja odbędzie się 5 października 2018 r. w Brukseli.


Aktualności

Konferencja Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu


Podczas targ??w EKOTECH (18-20 marca 2014, Targi Kielce), dnia 18 marca 2014 odb?dzie si? konferencja prezentuj?ca potencja?? klastr??w w obszarze dzia??alno??ci zwi?zanej z recyklingiem i gospodark? odpadami - ?Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu szans? rozwoju innowacyjnych przedsi?biorstw z bran??y odpadowej i recyklingu?. Na konferencji b?dzie czynne stoisko Central Poland - Business Support Network - Enterprise Europe Network.


Rejestracja uczestnik??w konferencji oraz zapisy na indywidualne konsultacje do dnia 11.03.2014 r. na stronie http://www.klasterodpadowy.com/page/konferencja-rejestracja

Program i wi?cej informacji: http://www.targikielce.pl/ekotech/konferencja_klaster.pdf

Inicjatywa powstania Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu zrodzi??a si? w 2011 r. Firmy z bran??y odpadowej prowadz?ce dzia??alno??? w Skierniewicach w sierpniu 2011 r. zadecydowa??y o utworzeniu klastra gospodarki odpadowej i recyklingu obejmuj?cego swoich zasi?giem teren wojew??dztwa ????dzkiego i mazowieckiego. Klaster powsta?? w oparciu o dotychczasow? wsp????prac? przedsi?biorstw zajmuj?cych si? gospodark? odpadami z firmami ??wiadcz?cymi us??ugi doradcze, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu.

Klaster ma charakter ponadregionalny. Obejmuje swoim zasi?giem i oddzia??ywaniem teren wojew??dztw: dolno??l?skiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, ????dzkiego, mazowieckiego, ma??opolskiego, ??l?skiego, ??wi?tokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Z uwagi na rosn?ce zainteresowanie przyst?pieniem do klastra przedsi?biorstw i organizacja spoza wymienionych wojew??dztw, przewiduje si? dalszy terytorialny rozw??j klastra.

Partnerzy Klastra:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego w Warszawie, Instytut In??ynierii Materia????w Polimerowych i Barwnik??w w Toruniu, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi? PAN w Krakowie, PNO Consultants sp. z o. o. i Wielkopolski Instytut Jako??ci sp. z o.o.