Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Seminarium po??wi?cone problemowi op????nie?? w p??atno??ciach i nowej dyrektywie europejskiej


W pi?tek 28 marca 2014 r. w Hotelu Bristol w Warszawie, odb?dzie si? seminarium organizowane przez Dyrekcj? Generaln? Komisji Europejskiej ds. Przedsi?biorstw i Przemys??u po??wi?cone op????nieniom w p??atno??ciach i stosowaniu nowej dyrektywy europejskiej w celu zwalczania tego problemu. Udzia?? w seminarium jest bezp??atny.

Dyrektywa ta stanowi wa??ny krok w rozwoju prawodawstwa na rzecz przedsi?biorstw, w szczeg??lno??ci ma??ych i ??rednich przedsi?biorstw, oraz organ??w publicznych w Polsce i Unii Europejskiej. Wprowadza ona ??cis??e ramy czasowe i surowe kary dotycz?ce p??atno??ci mi?dzy przedsi?biorstwami oraz mi?dzy przedsi?biorstwami a organami publicznymi.

Uczestnicy seminarium b?d? mieli okazj? lepiej pozna? problem op????nie?? w p??atno??ciach oraz nowe ??rodki, kt??re wprowadza si?, aby pom??c w jego rozwi?zaniu.

Kampania jest finansowana przez Dyrekcj? Generaln? Komisji Europejskiej ds. Przedsi?biorstw i Przemys??u i realizowana w ramach sta??ego zaanga??owania Komisji Europejskiej we wspieranie wzrostu gospodarczego i europejskich przedsi?biorstw.

Rejestracja

Aby wzi?? udzia?? w tym wydarzeniu, nale??y zarejestrowa? si? online na stronie http://bit.ly/late-payment-poland

Wi?cej informacji udziela Joanna Kwiatkowska pod adresem e-mail late-payment-poland@ascent-communications.eu