Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Seminarium po??wi?cone problemowi op????nie?? w p??atno??ciach i nowej dyrektywie europejskiej


W pi?tek 28 marca 2014 r. w Hotelu Bristol w Warszawie, odb?dzie si? seminarium organizowane przez Dyrekcj? Generaln? Komisji Europejskiej ds. Przedsi?biorstw i Przemys??u po??wi?cone op????nieniom w p??atno??ciach i stosowaniu nowej dyrektywy europejskiej w celu zwalczania tego problemu. Udzia?? w seminarium jest bezp??atny.

Dyrektywa ta stanowi wa??ny krok w rozwoju prawodawstwa na rzecz przedsi?biorstw, w szczeg??lno??ci ma??ych i ??rednich przedsi?biorstw, oraz organ??w publicznych w Polsce i Unii Europejskiej. Wprowadza ona ??cis??e ramy czasowe i surowe kary dotycz?ce p??atno??ci mi?dzy przedsi?biorstwami oraz mi?dzy przedsi?biorstwami a organami publicznymi.

Uczestnicy seminarium b?d? mieli okazj? lepiej pozna? problem op????nie?? w p??atno??ciach oraz nowe ??rodki, kt??re wprowadza si?, aby pom??c w jego rozwi?zaniu.

Kampania jest finansowana przez Dyrekcj? Generaln? Komisji Europejskiej ds. Przedsi?biorstw i Przemys??u i realizowana w ramach sta??ego zaanga??owania Komisji Europejskiej we wspieranie wzrostu gospodarczego i europejskich przedsi?biorstw.

Rejestracja

Aby wzi?? udzia?? w tym wydarzeniu, nale??y zarejestrowa? si? online na stronie http://bit.ly/late-payment-poland

Wi?cej informacji udziela Joanna Kwiatkowska pod adresem e-mail late-payment-poland@ascent-communications.eu