Site menu:Aktualności

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.

Krajowy Punkt Kontaktowy i Europejska Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) zapraszają do udziału w dniu informacyjnym dotyczącym nowoczesnych systemów energetycznych oraz systemów integrujących inteligentne rozwiązania w europejskich miastach. Projekty te będą finansowane w ramach programu Horyzont 2020. Sesja odbędzie się 5 października 2018 r. w Brukseli.


Aktualności

Seminarium po??wi?cone problemowi op????nie?? w p??atno??ciach i nowej dyrektywie europejskiej


W pi?tek 28 marca 2014 r. w Hotelu Bristol w Warszawie, odb?dzie si? seminarium organizowane przez Dyrekcj? Generaln? Komisji Europejskiej ds. Przedsi?biorstw i Przemys??u po??wi?cone op????nieniom w p??atno??ciach i stosowaniu nowej dyrektywy europejskiej w celu zwalczania tego problemu. Udzia?? w seminarium jest bezp??atny.

Dyrektywa ta stanowi wa??ny krok w rozwoju prawodawstwa na rzecz przedsi?biorstw, w szczeg??lno??ci ma??ych i ??rednich przedsi?biorstw, oraz organ??w publicznych w Polsce i Unii Europejskiej. Wprowadza ona ??cis??e ramy czasowe i surowe kary dotycz?ce p??atno??ci mi?dzy przedsi?biorstwami oraz mi?dzy przedsi?biorstwami a organami publicznymi.

Uczestnicy seminarium b?d? mieli okazj? lepiej pozna? problem op????nie?? w p??atno??ciach oraz nowe ??rodki, kt??re wprowadza si?, aby pom??c w jego rozwi?zaniu.

Kampania jest finansowana przez Dyrekcj? Generaln? Komisji Europejskiej ds. Przedsi?biorstw i Przemys??u i realizowana w ramach sta??ego zaanga??owania Komisji Europejskiej we wspieranie wzrostu gospodarczego i europejskich przedsi?biorstw.

Rejestracja

Aby wzi?? udzia?? w tym wydarzeniu, nale??y zarejestrowa? si? online na stronie http://bit.ly/late-payment-poland

Wi?cej informacji udziela Joanna Kwiatkowska pod adresem e-mail late-payment-poland@ascent-communications.eu