Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Punkt Kontaktowy dla Us??ugodawc??w i Us??ugobiorc??w


e-PUNKT to projekt maj?cy na celu szerzenie wiedzy na temat prawa obrotu elektronicznego w celu u??atwienia prowadzenia dzia??alno??ci gospodarczej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych przez przedsi?biorc??w oraz pomoc w bezpiecznym i swobodnym korzystaniu z ofert tych przedsi?biorc??w przez konsument??w. W ramach e-PUNKTU prowadzona jest strona internetowa - www.e-punkt.gov.pl, na kt??rej udost?pniane s? informacje z zakresu prawa obrotu elektronicznego.
Powszechno??? Internetu oraz korzystanie z jego us??ug jest coraz bardziej zwi?zane z naszym ??yciem. Jednocze??nie rola Internetu w prowadzeniu dzia??alno??ci gospodarczej wzrasta. Ma??e i ??rednie przedsi?biorstwa, kt??re aktywnie wykorzystuj? narz?dzia internetowe s? w stanie szybciej zwi?kszy? przychody i zatrudnienie oraz uzyska? wi?kszy zasi?g dzia??ania i poziom eksportu.

Handel elektroniczny jest bran???, kt??rej funkcjonowanie jest uregulowane w wielu aktach prawnych. Nie mamy w tym przypadku do czynienia z jedn? ustaw?, kt??ra regulowa??aby ca??e spektrum zagadnie?? zwi?zanych z e-commerce. Rozproszenie przepis??w w r????nych regulacjach rodzi szereg problem??w, w szczeg??lno??ci w??r??d przedsi?biorc??w. Pomocne w tym zakresie s? inicjatywy, kt??re stanowi? p??aszczyzn? dla zagregowania powy??szych zagadnie??. Jedn? z nich jest w??a??nie Punkt Kontaktowy dla Us??ugodawc??w i Us??ugobiorc??w funkcjonuj?cy przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo??ci. E-PUNKT to miejsce, w kt??rym dost?pne s? informacje zwi?zane z dzia??alno??ci? prowadzon? w Internecie. Serwis pozwala przedsi?biorcom i konsumentom lepiej zrozumie? m.in. kwestie prawne zwi?zane z zakupami przez Internet.

Do g????wnych zada?? e-PUNKTU nale???: szerzenie wiedzy na temat prawa obrotu elektronicznego w celu u??atwienia prowadzenia dzia??alno??ci gospodarczej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych przez przedsi?biorc??w oraz pomoc w bezpiecznym i swobodnym korzystaniu z ofert tych przedsi?biorc??w przez ich klient??w. Zadania te e-PUNKT realizuje poprzez podejmowanie takich dzia??a??, jak e-seminaria, publikacja materia????w edukacyjnych na temat prawa Internetu, prowadzenie strony internetowej e-PUNKTU pod adresem e-punkt.gov.pl, na kt??rej udost?pniane s? informacje z zakresu prawa obrotu elektronicznego.

W roku 2013 w ramach dzia??alno??ci e-PUNKTU opracowana zosta??a seria artyku????w edukacyjnych, m.in. o tematyce nadchodz?cych zmian w sprzeda??y przez Internet pt. ?Dyrektywa konsumencka - konsekwencje dla e-przedsi?biorc??w". Na stronie znajduj? si? ponadto publikacje elektroniczne (e-booki), infografiki edukacyjne oraz nagrania z pi?ciu wyk??ad??w eksperckich, zorganizowanych w 2013 r.

Zapraszamy do odwiedzania strony e-punkt.gov.pl