Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Punkt Kontaktowy dla Us??ugodawc??w i Us??ugobiorc??w


e-PUNKT to projekt maj?cy na celu szerzenie wiedzy na temat prawa obrotu elektronicznego w celu u??atwienia prowadzenia dzia??alno??ci gospodarczej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych przez przedsi?biorc??w oraz pomoc w bezpiecznym i swobodnym korzystaniu z ofert tych przedsi?biorc??w przez konsument??w. W ramach e-PUNKTU prowadzona jest strona internetowa - www.e-punkt.gov.pl, na kt??rej udost?pniane s? informacje z zakresu prawa obrotu elektronicznego.
Powszechno??? Internetu oraz korzystanie z jego us??ug jest coraz bardziej zwi?zane z naszym ??yciem. Jednocze??nie rola Internetu w prowadzeniu dzia??alno??ci gospodarczej wzrasta. Ma??e i ??rednie przedsi?biorstwa, kt??re aktywnie wykorzystuj? narz?dzia internetowe s? w stanie szybciej zwi?kszy? przychody i zatrudnienie oraz uzyska? wi?kszy zasi?g dzia??ania i poziom eksportu.

Handel elektroniczny jest bran???, kt??rej funkcjonowanie jest uregulowane w wielu aktach prawnych. Nie mamy w tym przypadku do czynienia z jedn? ustaw?, kt??ra regulowa??aby ca??e spektrum zagadnie?? zwi?zanych z e-commerce. Rozproszenie przepis??w w r????nych regulacjach rodzi szereg problem??w, w szczeg??lno??ci w??r??d przedsi?biorc??w. Pomocne w tym zakresie s? inicjatywy, kt??re stanowi? p??aszczyzn? dla zagregowania powy??szych zagadnie??. Jedn? z nich jest w??a??nie Punkt Kontaktowy dla Us??ugodawc??w i Us??ugobiorc??w funkcjonuj?cy przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo??ci. E-PUNKT to miejsce, w kt??rym dost?pne s? informacje zwi?zane z dzia??alno??ci? prowadzon? w Internecie. Serwis pozwala przedsi?biorcom i konsumentom lepiej zrozumie? m.in. kwestie prawne zwi?zane z zakupami przez Internet.

Do g????wnych zada?? e-PUNKTU nale???: szerzenie wiedzy na temat prawa obrotu elektronicznego w celu u??atwienia prowadzenia dzia??alno??ci gospodarczej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych przez przedsi?biorc??w oraz pomoc w bezpiecznym i swobodnym korzystaniu z ofert tych przedsi?biorc??w przez ich klient??w. Zadania te e-PUNKT realizuje poprzez podejmowanie takich dzia??a??, jak e-seminaria, publikacja materia????w edukacyjnych na temat prawa Internetu, prowadzenie strony internetowej e-PUNKTU pod adresem e-punkt.gov.pl, na kt??rej udost?pniane s? informacje z zakresu prawa obrotu elektronicznego.

W roku 2013 w ramach dzia??alno??ci e-PUNKTU opracowana zosta??a seria artyku????w edukacyjnych, m.in. o tematyce nadchodz?cych zmian w sprzeda??y przez Internet pt. ?Dyrektywa konsumencka - konsekwencje dla e-przedsi?biorc??w". Na stronie znajduj? si? ponadto publikacje elektroniczne (e-booki), infografiki edukacyjne oraz nagrania z pi?ciu wyk??ad??w eksperckich, zorganizowanych w 2013 r.

Zapraszamy do odwiedzania strony e-punkt.gov.pl