Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Europejskie Partnerstwo Innowacji w dziedzinie surowc??w


Innowacje w dziedzinie surowc??w mog? by? g????wnym czynnikiem post?pu w ramach ka??dego z trzech filar??w strategii na rzecz surowc??w i nale??y je stosowa? w ca??ym ??a??cuchu warto??ci. W ramach projektu przewodniego strategii ?Europa 2020" nosz?cego nazw? ?Unia innowacji" Komisja rozpoczyna r????ne partnerstwa obejmuj?ce rozmaite wyzwania istotne dla naszych spo??ecze??stw.

W komunikacie z 2011 r. Komisja zapowiedzia??a zamiar dokonania oceny, czy nale??y uruchomi? partnerstwo innowacji w dziedzinie surowc??w w ramach projektu przewodniego strategii ?Europa 2020" nosz?cego nazw? ?Unia innowacji". Parlament Europejski w rezolucji z dnia 13 wrze??nia 2011 r. wezwa?? Komisj? do zainicjowania europejskiego partnerstwa innowacji w dziedzinie surowc??w.

Celem europejskiego partnerstwa innowacji jest zapewnienie Europie wystarczaj?cej elastyczno??ci i alternatywnych rozwi?za?? w zakresie dostaw wa??nych surowc??w, przy jednoczesnym uwzgl?dnieniu znaczenia ??agodzenia negatywnego wp??ywu na ??rodowisko niekt??rych surowc??w podczas ich cyklu ??ycia. Europejskie partnerstwo innowacji b?dzie obejmowa??o wszystkie etapy ??a??cucha warto??ci od poszukiwania i wydobycia, poprzez przetwarzanie, a?? do odzyskania i recyklingu, a tak??e innowacje w dziedzinie zast?powania. Jednym z jego konkretnych cel??w jest faktycznie wspieranie do dziesi?ciu innowacyjnych dzia??a?? pilota??owych/zak??ad??w demonstracyjnych w r????nych sektorach ??a??cucha warto??ci. Europejskie partnerstwo innowacji nie jest instrumentem finansowania, ale b?dzie gromadzi? r????ne podmioty, kt??re b?d? przedstawia? w??a??ciwe rozwi?zania technologiczne i nietechnologiczne w celu wprowadzenia innowacji na rynek. Jego celem b?dzie wprowadzenie Europy do ??wiatowej czo????wki w dziedzinie poszukiwania, wydobycia, przetwarzania, recyklingu i zast?powania do 2020 r.
Europejskie partnerstwo innowacji doprowadzi do wsp????pracy pa??stw cz??onkowskich i innych zainteresowanych stron. Komisja przewidzia??a szereg pakiet??w prac, kt??re obejm? technologiczne oraz nietechnologiczne obszary robocze (np. warunki ramowe, normalizacj?, wiedz? i umiej?tno??ci, zam??wienia publiczne), oraz pakiet prac dotycz?cy wsp????pracy mi?dzynarodowej.

Do 2020 r. europejskie partnerstwo innowacji powinno osi?gn?? szereg szczeg????owych cel??w:

- ustanowienie do 10 innowacyjnych dzia??a?? pilota??owych, np. demonstracyjnych zak??ad??w pilota??owych zajmuj?cych si? poszukiwaniem, wydobyciem, przetwarzaniem, gromadzeniem i recyklingiem;

- znalezienie rozwi?za?? zast?pczych, dla co najmniej trzech zastosowa?? kluczowych surowc??w;

- ustanowienie sieci centr??w badawczych, edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie zr??wnowa??onego zarz?dzania surowcami;

- zastosowanie znormalizowanych instrument??w UE do badania zasob??w/rezerw oraz tr??jwymiarowej mapy geologicznej;

- zapewnienie dynamicznego modelowania tendencji: powi?zanie popytu i poda??y z rezerwami oraz pe??na ocena cyklu ??ycia;
- zapewnienie proaktywnej strategii europejskiej na poziomie dwustronnym i wielostronnym.