Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Europejskie programy wsparcia biznesu w Polsce ?? dzi?? i jutro


Zapraszamy do udzia??u w konferencji ?Europejskie programy wsparcia biznesu w Polsce - dzi?? i jutro? - Podsumowanie Programu ramowego na rzecz konkurencyjno??ci i innowacji 2007-2013 (CIP) oraz oferta Programu na rzecz konkurencyjno??ci przedsi?biorc??w i ma??ych i ??rednich przedsi?biorc??w 2014-2020 (COSME).

Wydarzenie organizowane jest w ramach "Europejskiego Tygodnia M?P w Polsce" przez Krajowy Punkt Kontaktowy Program??w Badawczych UE, Polsk? Agencj? Rozwoju Przedsi?biorczo??ci, Krajow? Agencj? Poszanowania Energii, Zwi?zek Bank??w Polskich oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programu na Rzecz Konkurencyjno??ci i Innowacji (CIP) - Instrumenty Finansowe dla M?P.

 

Patronat nad imprez? sprawuje Ministerstwo Gospodarki. W??r??d prelegent??w znajd? si? przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Gospodarki, PARP, KPK, ZBP oraz przedstawiciele Beneficjent??w Programu.

W czasie spotkania politycy i eksperci podsumuj? wyniki ko??cz?cego si? programu na rzecz Konkurencyjno??ci i Innowacji oraz przedstawi? mo??liwo??ci p??yn?ce z nadchodz?cych regulacji na lata 2014-2020. Przedsi?biorcy otrzymaj? tak??e informacj? o jeszcze dost?pnych instrumentach i ??rodkach w zakresie program??w ramowych UE na lata 2007-2013.

Program: http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/info/5026/index.html?id=5026&s=1


Rejestracja: http://www.kpk.gov.pl/hr/zapisy/697.html