Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Konferencja sektora gospodarowania odpadami i rekultywacji teren??w poprzemys??owych


Wydarzenie b?dzie niepowtarzaln? okazj? do nawi?zania biznesowych kontakt??w z belgijskimi inwestorami oraz polskimi przedstawicielami sektora gospodarki odpadami oraz rekultywacji teren??w poprzemys??owych na polskim rynku.

W celu zapewnienia jak najwi?kszych korzy??ci z uczestnictwa konferencja zosta??a podzielona na seminarium (cz???? I), speed business meeting czyli indywidualne rozmowy mi?dzy uczestnikami konferencji i firmami flamandzkimi (cz???? II).

Broszura informacyjna (pdf) - "Flandria - P????nocny Region Belgii - misja handlowa firm flamandzkich"

Konferencja odb?dzie si? w j?zyku angielskim i polskim. Udzia?? w misji gospodarczej jest bezp??atny.

Rejestracji nale??y dokona? do poniedzia??ku 21.10. 2013 przesy??aj?c wype??niony formularz na adres e-mail warsaw@fitagency.com lub faxem pod nr + 48 22 827 81 36.