Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

MEDICA 2013


Enterprise Europe Network zaprasza do udzia??u w gie??dzie kooperacyjnej organizowanej podczas targ??w MEDICA dla bran??y medycznej (Dusseldorf, 20-22 listopada 2013 r.). Gie??da kooperacyjna przeznaczona jest dla firm, instytut??w badawczych, szk???? wy??szych i innych podmiot??w dzia??aj?cych w sektorze medycznym.

Uczestnicy w formularzu rejestracyjnym on-line okre??laj? profil swojej dzia??alno??ci oraz rodzaj wsp????pracy, kt??ry chcieliby nawi?za?. Dane zarejestrowanych firm umieszczane s? w katalogu on-line na stronie http://www.b2match.eu/medica2013/participants. Z katalogu on-line zarejestrowani uczestnicy dokonuj? wyboru firm, z kt??rymi chcieliby spotka? si? podczas gie??dy.20-22 listopada przy ponumerowanych stolikach, odbywaj? si? serie uprzednio zaaran??owanych 20-minutowych spotka?? pomi?dzy dobranymi w pary firmami.


Oficjalnym j?zykiem spotka?? b?dzie j?zyk angielski.

  • Rejestracja profili on-line do 6 listopada.
  • Wyb??r partner??w biznesowych i wysy??anie propozycji spotka?? od 6 do 13 listopada.
  • Udzia?? w gie??dzie kooperacyjnej wynosi 200 EUR.
  • Uczestnicy pokrywaj? koszty transportu i zakwaterowania we w??asnym zakresie.

Op??ata za udzia?? w gie??dzie kooperacyjnej nie obejmuje koszt??w zwi?zanych z wej??ciem na targi.

Chc?c wzi?? udzia?? w gie??dzie kooperacyjnej podczas targ??w MEDICA nale??y wype??ni? formularz zg??oszeniowy on-line na stronie http://www.b2match.eu/medica2013/pages/home, tworz?c tym samym profil firmy.

B?dzie on zawiera??:

  • charakterystyk? firmy i jego dzia??alno??ci,
  • informacje dotycz?ce wsp????pracy - Pa??stwa oferty i rodzaju partnera biznesowego, kt??rego poszukujecie.


Nast?pnie profil firmy zostanie opublikowany w katalogu on-line na stronie internetowej gie??dy. Ka??dy z uczestnik??w mo??e wybra? profile interesuj?cych firm i poprosi? o spotkania
z ich przedstawicielami.