Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

MEDICA 2013


Enterprise Europe Network zaprasza do udzia??u w gie??dzie kooperacyjnej organizowanej podczas targ??w MEDICA dla bran??y medycznej (Dusseldorf, 20-22 listopada 2013 r.). Gie??da kooperacyjna przeznaczona jest dla firm, instytut??w badawczych, szk???? wy??szych i innych podmiot??w dzia??aj?cych w sektorze medycznym.

Uczestnicy w formularzu rejestracyjnym on-line okre??laj? profil swojej dzia??alno??ci oraz rodzaj wsp????pracy, kt??ry chcieliby nawi?za?. Dane zarejestrowanych firm umieszczane s? w katalogu on-line na stronie http://www.b2match.eu/medica2013/participants. Z katalogu on-line zarejestrowani uczestnicy dokonuj? wyboru firm, z kt??rymi chcieliby spotka? si? podczas gie??dy.20-22 listopada przy ponumerowanych stolikach, odbywaj? si? serie uprzednio zaaran??owanych 20-minutowych spotka?? pomi?dzy dobranymi w pary firmami.


Oficjalnym j?zykiem spotka?? b?dzie j?zyk angielski.

  • Rejestracja profili on-line do 6 listopada.
  • Wyb??r partner??w biznesowych i wysy??anie propozycji spotka?? od 6 do 13 listopada.
  • Udzia?? w gie??dzie kooperacyjnej wynosi 200 EUR.
  • Uczestnicy pokrywaj? koszty transportu i zakwaterowania we w??asnym zakresie.

Op??ata za udzia?? w gie??dzie kooperacyjnej nie obejmuje koszt??w zwi?zanych z wej??ciem na targi.

Chc?c wzi?? udzia?? w gie??dzie kooperacyjnej podczas targ??w MEDICA nale??y wype??ni? formularz zg??oszeniowy on-line na stronie http://www.b2match.eu/medica2013/pages/home, tworz?c tym samym profil firmy.

B?dzie on zawiera??:

  • charakterystyk? firmy i jego dzia??alno??ci,
  • informacje dotycz?ce wsp????pracy - Pa??stwa oferty i rodzaju partnera biznesowego, kt??rego poszukujecie.


Nast?pnie profil firmy zostanie opublikowany w katalogu on-line na stronie internetowej gie??dy. Ka??dy z uczestnik??w mo??e wybra? profile interesuj?cych firm i poprosi? o spotkania
z ich przedstawicielami.